ریاست

ریاست هیأت فوتبال استان شغل محسوب نمی شود

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، جوابیه مسؤولین امر در خصوص هیأت های فوتبال استان به شرح زیر می باشد: