رمضان نوری زاده در ماشین سازی تبریز
اجرائی کشوری

رمضان نوری زاده در ماشین سازی تبریز

پزشک فصل قبل باشگاه تراکتورسازی با عقد قرار داد یکساله رسماً به عنوان پزشک تیم به باشگاه ماشین سازی تبریز پیوست.

رمضان نوری زاده با حضور در هیأت فوتبال قرارداد خود را در دفتر ثبت قرارداد به ثبت رساند و رسماًبه عضویت باشگاه ماشین سازی تبریز درآمد تا در کنار بازیکنان در خدمت تیم باشد.