انضباطی

رای کمیته انضباطی در خصوص اعضای تیم ماشین سازی

رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص تخلف آقایان بهمن کامل،علی رحیمی ، ایوب بایرامی ، هومن ثابت و سمند چلبانه از اعضای تیم ماشین سازی تبریز در دیدار مقابل مقاومت سپاسی شیراز مورخ۸۹/۱۰/۴ از سری مسابقات لیگ برتر دسته اول آزادگان اعلام گردید. گزارش داور دیدار مورخه ۸۹/۱۰/۴ تیمهای ماشین سازی تبریز و مقاومت سپاسی شیراز از سری مسابقات یک دسته اول آزادگان که در تبریز برگزار گردید حکایت دارد که دو نفر از بازیکنان تیم ماشین سازی به اسامی آقایان بهمن کامل،علی رحیمی لاله و مربی تیم آقای ایوب بایرامی و پزشکیار تیم آقای هومن ثابت و سمند چلبانه مترجم ، سرمربی با حمله بر شدن به داور و فحاشی مرتکب تخلف شده و تماشاگران تیم مذکور نیز به سرکردگی و هدایت بوقچی و لیدر تیم مذکور به داوران فحاشی کرده و حتی از بلند گوی دستی خود به عنوان ابزار اهانت و فحاشی استفاده کردند کمیته انضباطی با وصول گزارش و انجام بررسی تخلفات دو نفر بازیکن و مربی و پزشکیار و مترجم تیم را منطبق بندهای “الف” “ج” “د” و “و” فراز یکم ماده ۲۲ تشخیص داده و هر یک از آقایان بهمن کامل ، علی رحیمی لاله ، ایوب بایرامی ، هومن ثابت و نیز مترجم تیم را به مدت یک جلسه از همراهی مربوطه در مسابقات رسمی محروم و هر کدام را به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نمایند و در خصوص تخلفات تماشاگران و بوقچی تیم باشگاه فرهنگی ورزشی ماشین سازی تبریز را به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم و متذکر گردید که در صورت تکرار تخلف دیدار بدون تماشاگر و انتقال دیدار به شهرهای دیگر در دستور کار کمیته انضاطی قرار خواهد گرفت. رای صادره نسبت به جریمه باشگاه قابل تجدید نظر در کمیته محترم استیناف و سایر موارد قطعی است و عدم پرداخت جرائم در ظرف یک ماه اعلام مقررات ماده ۳۹ آئین نامه را در پی خواهد داشت.