انضباطی

رئیس کمیته پزشکی در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال

هاشمیان :نتایج کمسیون بدوی بازیکنان اعلام شد رییس کمسیون پزشکی فدراسیون فوتبال در گفتگو با سایت رسمی فدراسیون فوتبال نتایج کمیسیون بدوی رسیدگی به پرونده 3بازیکن مختلف دوپینگی را اعلام کرد… هاشمیان در این باره گفت :از ساعت15:30روز یکشنبه الی ساعت 22به سه پرونده بازیکنان مختلف رسیدگی شد و بر اساس بررسی مستندات و استماع دفاعیات افراد مختلف در مورد استفاده انها از مواد ممنوعه وممنوعه خاص این موارد اعلام شد .
در مورد پرونده فوتسالیست باشگاه ارم کیش قم اقای کرمانی با در نظر گرفتن جمیع مستندات ارایه شده ازسوی بازیکن و همچنین دفاعیاتش، نامبرده به اخطار و درج در سوابق محکوم شد.
این بازیکن که از داروی بتامتازون که جزو داروهای خاص است به منظور استفاده درمانی از این دارو مصرف کرده است که برای کمسیون محرز شد که مستندات ،مدارک و دفاعیت اعلام شده از سوی این بازیکن صحیح است و به همین دلیل رای صادره با حداقل مجازات اعلام می شود.
هاشمیان در مورد بازیکن فوتبالیست دوم که از داروها خاص استفاده نکرده بود و استروئید متابولیک مصرف کرده بود محرومیت 2ساله در نظر گرفت . مستندات و دفاعیات این بازیکن موثر واقع نشد و کمسیون وی رابه 2سال محرمیت از کلیه فعالیتهای مرتبط ورسمی در فوتبال محکوم کرد.این حکم به مدت 72 ساعت قابل استیناف است لذا ورزشکار این فرصت را دارد تا ظرف مدت زمان ذکر شده به این حکم اعتراض کند و اگر درخواست نکرد مشخصات وی از سوی کمیته پزشکی اعلام خواهد شد
دکتر هاشمیان درباره فوتبالیست سوم گفت بدلیل طرح مواردی که نیازمند بررسی بیشتر موضوع در جلسه بود بررسی موارد طرح شده و نتیجه گیری کلی به جلسه روز دوشنبه کمیسیون موکول خواهد شد.لازم به ذکراست این بازیکن افدرین مصرف کرده ونتیجه بررسی پرونده او تا پایان وقت روز دوشنبه اعلام خواهد شد.
لازم به یادآوری است پس از گذشت مهلت درخواست استیناف و صدور رای اسامی این 2 بازیکن هم اعلام خواهد شد.