هیئت فوتبال تبریز
مدارس فوتبال

دستورالعمل تاسیس کانون استعدادیابی ورزشی

دستورالعمل
تاسیس کانون
استعدادیابی ورزشی
معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
دفتر استعدادیابی وتوسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای
تیر ماه ۱۳۹۵

مقدمه ;
به استناد ماده واحده قانون اجازه تاسیس باشگاه و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت و آیین
نامه اجرایی آن و بند ) ۴( ماده ) ۴( قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی ، دستورالعمل تاسیس
کانون استعدادیابی ورزشی با شخصیت حقوقی خصوصی و مستقل از وزارت ورزش وجوانان ،
ادارات کل تابعه ، فدراسیون ها و هیات های ورزشی با نظارت و مجوز فعالیت از سوی وزارت
ورزش و جوانان به شرح ذیل تدوین و تصویب گردید.
ماده ) ۱(تعاریف و اصطلاحات ;
.۱ وزارت : وزارت ورزش و جوانان
.۲ دفتر استعدادیابی : دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای .
.۳ ادارات کل : ادارات کل ورزش و جوانان استان
.۴ کمیسیون ماده ۵ : کمیسیون ماده ۵ صدور مجوز باشگاه ها موضوع ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اجازه تاسیس باشگاه و
ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت .
.۵ کانون : کانون استعدادیابی ورزشی به کانونی اطلاق می گردد که با استفاده و بهره مندی ازعلم روز و فناوری های نوین ورزشی
در راستای کشف و شناسایی مستعدین ورزشی ، توسعه قابلیت های جسمانی و پرورش استعدادهای ورزشی شامل } کانون
شناسایی و مشاوره استعدادهای ورزشی و کانون استعدادیابی ورزشی )تک رشته ای یا چند رشته ای ( { ، تاسیس می گردد
که در این دستورالعمل به اختصار کانون نامیده می شود .
تبصره : صدور مجوز برای هر یک از کانون های فوق براساس نوع در خواست متقاضی به صورت جداگانه انجام خواهد گرفت .
ماده ) ۲( اهداف ;
.۱ توسعه پایدار و ارتقاء ورزش قهرمانی از طریق گسترش و بهبود فعالیت های مربوط به فرآیندهای نظام ملی استعدادیابی .
.۲ توسعه قابلیت های جسمانی و پرورش استعدادهای ورزشی .
.۳ استفاده از فناوری های نوین ورزشی برای کشف وشناسایی مستعدین ورزشی .
ماده ) ۳( شرح فعالیت کانون ;
۱-۳ (کانون شناسایی و مشاوره استعدادهای ورزشی
.۱ کشف و شناسایی مستعدین .
.۲ انجام آزمون های استعدادیابی شامل پیکر سنجی ، قابلیت های جسمانی و روانشناختی بر اساس نرم های موجود
.۳ اراِئه مشاوره ورزشی
.۴ معرفی مستعدین به فدراسیون ها ، هیات ها و باشگاه های ورزشی در سطح کشور .
۳
۲-۳ ( کانون استعدادیابی ورزشی)تک رشته ای یا چند رشته ای (
.۱ کشف و شناسایی مستعدین ورزشی .
.۲ انجام آزمون های استعدادیابی شامل پیکر سنجی ، قابلیت های جسمانی و روانشناختی بر اساس نرم های موجود .
.۳ انتخاب ، جذب و پرورش مستعدین ورزشی
.۴ ارتقاء قابلیت های آمادگی جسمانی و مهارتی مستعدین ورزشی
.۵ هدایت و معرفی استعدادهای ورزشی به فدراسیون ها ، هیات ها و باشگاه های ورزشی.
تبصره : برای تشکیل کانون تک یا چند رشته ای حداکثر در سه رشته ورزشی صدور مجوز مجاز خواهد بود.
ماده ) ۴( ضوابط و مقررات تاسیس کانون ;
.۱ مسئولیت صدور پروانه تاسیس کانون به عهده کمیسیون ماده ۵ و بر اساس دستورالعمل های مرتبط به آن خواهد بود .
.۲ حضور رئیس هیات پزشکی ورزشی ، مدیر پایگاه ورزش قهرمانی استان در جلسه کمیسیون ماده ۵ الزامی است .
.۳ تاسیس کانون در هر یک از شهرستان های استان )تعدد و تنوع رشته ها(، با منظور داشتن آمایش ورزش قهرمانی استان و اولویت
های مطروحه با نظر اداره کل استان تعیین می گردد .
تبصره ۱ : حضور رئیس یا روسای هیات های ورزشی مربوطه جهت صدور مجوز کانون استعدادیابی ورزشی )تک یا چند رشته ای(
) درکمیسیون ماده ۵ الزامی است .)موضوع بند ۵ ماده ۱
تبصره ۲: باشگاه های ورزشی و یا موسساتی که به نحوی فعالیت ورزشی داشته و دارای پروانه فعالیت می باشند با معرفی مدیر فنی
واجد شرایط می توانند متقاضی تاسیس کانون باشند .
تبصره ۳ : شرایط عمومی موسس کانون طبق ماده ) ۲( دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه ها و سایر دستورالعمل
های وزارت )کمیسیون ماده ۵( خواهد بود .
ماده) ۵( وظایف موسس ;
.۱ رعایت کلیه استاندارد های استعدادیابی ، معیارها ، ضوابط ، موازین ، مقررات و دستورالعمل ها و آیین نامه های وزارت .
.۲ نظارت بر ارائه کیفی خدمات در کانون مطابق استانداردهای تعریف شده .
.۳ ثبت بانک اطلاعاتی ، تشکیل پرونده ، سوابق وشرح خدمات ارائه شده برای هریک از مراجعین .
.۴ ارائه گزارش عملکرد به اداره کل .
.۵ نصب پروانه فعالیت کانون و تعرفه های ابلاغ شده جهت ارائه خدمات در محل دید عموم مراجعین .
ماده) ۶( مدارک مورد نیاز تاسیس ;
.۱ در خواست کتبی مبنی بر تاسیس کانون و ثبت آن در دبیرخانه اداره کل .
.۲ . ) گواهی تائید فضای فیزیکی ، تجهیزات و وسائل مورد نیاز کانون از اداره کل )طبق بند ۱ و ۲ ماده ۱۱
.۳ اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات موسس
.۴ اصل و کپی کارت پایان خدمت موسس ) مخصوص آقایان (
۴
.۵ اصل و کپی کارت ملی موسس
.۶ اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی موسس
.۷ گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد )کارکنان دولت با ارائه حکم کارگزینی معتبر ، از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه معاف هستند(
.۸ ۶ جدید پرسنلی دو قطعه . × عکس ۴
ماده ) ۷( شرایط اختصاصی مدیر فنی ;
.۱ دارا بودن حداقل مدرک مربیگری رسمی درجه ۲ در یکی از رشته های ورزش قهرمانی .
.۲ دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ) کلیه گرایشها( .
.۳ درصورتی که مدیر فنی دارای مدرک دکترای تربیت بدنی وعلوم ورزشی ) در یکی از گرایشها( باشد ، داشتن مدرک مربیگری درجه
۳ در یکی از رشته های ورزش قهرمانی کفایت می کند .
.۴ در صورت تمایل به فعالیت کانون در بخش بانوان ، بکارگیری نیروی انسانی متخصص بانوان با شرایط فوق به عنوان مدیر فنی کانون
الزامی است .
تبصره : شرایط عمومی مدیر فنی کانون طبق ماده ) ۵( دستورالعمل شرایط عمومی متقاضیان تاسیس باشگاه ها خواهد بود .
ماده) ۸( وظایف مدیر فنی ;
.۱ رعایت کلیه استاندارد های استعدادیابی طبق ابلاغیه وزارت .
.۲ مسئولیت ارائه کیفی خدمات در کانون .
.۳ حضور فعال و تمام وقت در کانون طی ساعات کار اعلام شده به اداره کل .
ماده) ۹( مدارک مورد نیازمدیر فنی ;
.۱ اصل و کپی شناسنامه تمام صفحات
.۲ اصل و کپی کارت پایان خدمت ) مخصوص آقایان (
.۳ اصل و کپی کارت ملی
.۴ اصل و کپی آخرین مدرک تحصیلی
.۵ اصل و کپی مدرک مربیگری ورزشی .
.۶ گواهی عدم سوءپیشینه و عدم اعتیاد )کارکنان دولت با ارائه حکم کارگزینی معتبر ازارائه گواهی عدم سوء پیشینه معاف هستند( .
.۷ ۶ جدید پرسنلی دو قطعه . × عکس ۴
.۸ رزومه فعالیت ورزشی .
۵
ماده ) ۱۰ (شرایط نیروی انسانی فنی ;
.۱ دارای حداقل مدرک کارشناسی در یکی از گرایش های تربیت بدنی و علوم ورزشی .
.۲ دارای حداقل مدرک مربیگری ورزشی درجه ۳ ملی مرتبط با فعالیت کانون های استعدادیابی ورزشی )تک رشته یا چند رشته ای( .
تبصره: در صورت فعالیت کانون در بخش بانوان ، بکارگیری نیروی انسانی متخصص بانوان با شرایط فوق بعنوان کارشناس استعدادیابی
الزامی است .
ماده ) ۱۱ ( شرایط اختصاصی مکان تاسیس کانون و تجهیزات مورد نیاز ;
.۱ فضای فیزیکی مناسب ، کمک های اولیه و تجهیزات مورد نیاز برای انجام آزمون های استعدادیابی جهت تاسیس”کانون شناسایی و
مشاوره استعدادهای ورزشی” )حداقل ۳۳ متر مربع فضای مفید ورزشی ( با تائید ادارات کل .
.۲ فضای کافی و مناسب ،کمک های اولیه و تجهیزات مورد نیاز حسب استانداردهای لازم رشته های ورزشی مورد تقاضا جهت تاسیس
“کانون استعدادیابی ورزشی”)تک یا چند رشته ای( با تائید ادارات کل .
تبصره: ۱ در صورت جابجایی مکان کانون ، موسس مکلف است تغییر آدرس کانون خود را حداقل دو ماه قبل کتبا به اطلاع و تأیید
اداره کل برساند .
تبصره ۲: سایر شرایط مکانی تاسیس کانون بر اساس آیین نامه و دستور العمل های مرتبط با کمیسیون ماده ۵ خواهد بود .
ماده) ۱۲ ( فرآیند صدور مجوز تاسیس ;
.۱ ثبت درخواست کتبی در دبیرخانه اداره کل مبنی بر تاسیس کانون
.۲ ارائه مدارک مورد نیاز به اداره کل ) مدارک موسس و مدیر فنی طبق ماده ۶ و ۹ همزمان جهت بررسی به اداره کل تحویل شود (
.۳ بررسی مدارک ارائه شده ، توسط گروه توسعه ورزش قهرمانی ادارات کل و تطابق آن با دستورالعمل .
.۴ ارسال مدارک توسط اداره کل به دفتر استعدادیابی جهت بررسی نهایی.
.۵ دفتر استعدادیابی پس از بررسی و تائید مدارک ، مراتب را کتبا به اداره کل استان جهت صدور مجوز دو ساله فعالیت کانون اعلام
می نماید .
تبصره : اداره کل موظف است پس از دریافت کلیه مدارک متقاضیان )موسس و مدیر فنی( و مطابقت تصویر با اصل مدارک نسبت
به تائید و احراز صلاحیت و اسکن مدارک اقدام و نسخه لوح فشرده ) (CD آن را به دفتر استعدادیابی وزارت ارسال نماید.
ماده) ۱۳ ( تمدید و لغو مجوز ;
کلیه فعالیت های کانون توسط کارشناسان اداره کل ، پایش و نظارت شده و گزارش کارشناسی مربوطه جهت تمدید و یا لغو مجوز
کانون به کمیسیون ماده ۵ منعکس می گردد .
تبصره ۱ : موسس مکلف است حداقل یکماه قبل از خاتمه مجوز ، اقدامات لازم جهت تمدید مجوز را بعمل آورد .
تبصره ۲ : در صورت وجود هرگونه اعتراض به لغو مجوز ، مرجع رسیدگی به اعتراضات “دفتر استعدادیابی ” خواهد بود .
۶
ماده) ۱۴ ( مقررات مالی ;
تعرفه ثبت نام و ارائه خدمات کانون ، هر ساله از سوی اداره کل ) کمیسیون نرخ گذاری اماکن ورزشی ( پیشنهاد و پس از تائید
توسط دفتراستعدادیابی جهت اجرا ابلاغ می گردد .
ماده) ۱۵ ( نظارت ;
ادارات کل از طریق پایگاه ورزش قهرمانی وظیفه نظارت بر کانون ها را بعهده دارند .
ماده) ۱۶ ( سایر مقررات ;
.۱ عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی وزارت ، تخلف محسوب می گردد .
.۲ هرگونه فعالیت غیر ورزشی و استعدادیابی خارج از مقررات و دستورالعمل های ابلاغی در کانون ممنوع می باشد .
.۳ مجوز صادر شده بدون هولوگرام اداره کل فاقد اعتبار می باشد .
.۴ کانون ها در صورت تمایل به تعطیلی طولانی مدت )بیش از دو ماه( موظف هستند قبل از تعطیلی موضوع را کتبا به اطلاع مراجعین
و ادارات کل برسانند.
.۵ استفاده از عناوین مجعول و با مضامین مبهم و گمراه کننده و یا دادن وعده های فریبنده خلاف واقع در انتشار آگهی تبلیغاتی و یا
درج بر تابلو و سربرگ کانون ها ممنوع می باشد .
.۶ نامگذاری کانون بایستی تحت عناوین ذیل صورت پذیرفته و بر سردرب کانون درج و نصب گردد ، درج هر گونه عبارات دیگر بر روی
تابلو کانون ها تخلف محسوب می شود.
۶۰۳۱ توسط دفتر استعدادیابی و توسعه ورزش /۸۰/ این دستورالعمل با یک مقدمه ، ۶۱ ماده و ۶۲ تبصره در مورخ ۸۰
۶۰۳۱ به تایید معاون توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای رسیده /۸۰/ قهرمانی وحرفه ای تهیه وتدوین گردیده ودر مورخ ۶۲
است و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد.
سید نصرالله سجادی
معاون توسعه ورزش قهرمانی وحرفه ای
وزارت ورزش وجوانان
الله
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش وجوانان
کانون شناسایی و مشاوره استعدادهای ورزشی
)اسم کانون(
تحت نظارت اداره کل ورزش وجوانان استان……..
تلفن …………………………
الله
جمهوری اسلامی ایران
وزارت ورزش وجوانان
کانون استعدادیابی )اسم رشته یا رشته های ورزشی(
)اسم کانون(
تحت نظارت اداره کل ورزش وجوانان استان……..
تلفن ………………………

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید