داوران

داوران ايراني در کلاس های آموزشي کنفدراسیون فوتبال آسیا

دومین بخش کلاس های آموزشی داوران الیت سال ۲۰۱۱ با کلاس داوری فوتسال و ناظران داوری از ديروز آغاز شد… در حالي کلاس ناظر داوری از ديروز آغاز شد که از ایران حسین عسکری ،مسعود عنایت، مسعود مرادی، اسماعیل صفیری در اين دوره شرکت دارند.
مسعود مرادی در کلاس مدرسان جدید داوران الیت هم حضور دارد که از ۱۹ فوریه شروع می شود. مسعود عنایت هم در کلاس های مدرسان الیت و هم در بخش آموزش جذب مربیان الیت حضور دارد.
از ايران سید صدرالدین موسوی، عبدالکریم سیستانی، وحید عرض پیما، علیرضا سهرابی و محمود نصيرلو در كلاسهاي مختلف فوتسال از فردا چهارشنبه تا ۲۰ فوریه در مالزی شركت خواهند كرد.