اجرائی کشوری

‘دادرس’ از مدير عاملي باشگاه گسترش فولاد كناره گيري كرد

مهدي دادرس مديرعامل باشگاه گسترش فولاد تبريز از اين سمت كناره گيري كرد… ‘دادرس’ دليل كناره گيري خود از اين سمت را ضرورت حضور مداوم در كنار خانواده و رسيدگي به امور محوله ناشي از ساير مسووليت هاي شغلي عنوان كرد.
بر اساس همين گزارش، همكاري مهدي دادرس به عنوان عضو هيات مديره همچنان با باشگاه ادامه خواهد داشت.
مسووليت امور مديريتي باشگاه فرهنگي ورزشي گسترش فولاد تبريز تا تعيين و معرفي مديرعامل جديد بر عهده ‘غلامرضا سمندر’ خواهد بود.