اجرائی کشوری

حضور نماینده بخش مارکتینگ فیفا در تهران

سلیمان نماینده بخش مارکتینگ فیفا با حضور در ایران جلساتی را با نمایندگان فدراسیون، سازمان لیگ برگزار کرد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، وی صبح امروز به سازمان لیگ برتر رفت و نشستی را با کمیته بازاریابی لیگ برتر برگزار کرد، سپس بعدازظهر امروز با محمد عبیری مدیر آی تی فدراسیون فوتبال نشستی خواهد داشت.
وی برای بررسی روند بازاریابی و مارکتینگ به ایران آمده است.