اجرائی کشوری

حبیب گردانی در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… گردانی دفاع فصل قبل شهرداری بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد.گردانی متولد ۱۳۶۳ می باشد