ریاست

جلسه کمیته فنی هیات فوتبال استان

این جلسه در روز دوشنبه 31/3/89 راس ساعت 17 در دفتر حوزه ریاست هیات فوتبال استان برگزار گردید… این جلسه که آقایان جواد ششگلانی ، باقر ششگلانی ، جعفر علیزاده ، کریم اصغرزاده ، کاظم شجاعی ، دکتر قوام ، اسد زاده ، سیاحی بعنوان حاضرین جلسه و آقایان احد نظر زاده و مالک اصغرزاده بعنوان غائبین جلسه برگزار گردید.
که ابتدا آقای شجاعی در مورد معرفه تیم بزرگسالان و نماینده استان به لیگ دسته سه کشوری توضیحات لازم را ارائه نمود و سپس اعضا در جمع بندی موارد ذیل را تصویب کردند.
1-مقرر گردید با توجه به ضیق وقت جهت معرفی تیم به قهرمانی کشور ( لیگ 3 ) چهار تیم سال گذشته سوپر لیگ بزرگسالان استان که مقامهای اول تا چهارم را کسب نموده بودند را در یک گروه به صورت مجتمع در یک شهر بی طرف با برنامه ریزی کمیته اجرائی مسابقات را بین تیمهای شهرداری نوین – آیدین مرند – صنعت برق آذربایجان – آلومینیوم حکمتی برگزار گردد و در نهایت قهرمان به مسابقات زیر گروه ( لیگ 3 ) معرفی شود.
2-مقرر گردید که سه تیم باقی مانده از مرحله اول به جمع تیمهای باقی مانده در لیگ استان سال جاری اضافه و مسابقات در دو گروه برگزار شود.
3-مقرر گردید که مسابقات تیمهای پایه به روال سالهای گذشته انجام پذیرد.
4-مقرر گردید که تیم های فوتسال رده جوانان در جام رمضان با هماهنگی کمیته فوتسال در محلات برگزار شود.
5-مقرر گردید بازیکنان شهرستانی که به تیم های کشوری انتخواب می شوند از بابت 3% قرار داد 1% به هیات فوتبال شهرستان محل اختصاص یابد.
6-مقرر گردید آقای حاج جواد ششگلانی در رابطه با حق هجرت و حق نقل و انتقال بازیکنان در استان با هیات رئیسه لیگ آزادگان مطرح و حل و فصل نماید.
7-مقرر گردید آقای حاج جواد ششگلانی با سردار نصرتی در رابطه با همکاری نزدیک نیروی انتظامی در مسابقات شهرستان ها صحبتهای لازم به عمل آیدو به راهکارهای جدیدی برسند.
8-مقرر گردید که اعضای شهرستانی کمیته فنی منبعد در مسائل استانی دعوت بعمل آید.
9-مقرر گردید که در جلسات آتی دستور جلسه اعلام و اعضای شهرستان ها با اطلاع از دستور جلسه حضور پیدا کنند.