مربیان

جلسه هماهنگی کمیته مربیان

جهت برگزاری هرچه بهتر کلاسهای آموزشی و دانش افزایی ویژه مربیان فوتبال جلسه ای با مسؤول آموزش اداره کل ورزش و جوانان استان برگزار گردید. جلسه ای که با حضور مهندس مددی مسؤول آموزش، برنامه ریزی و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان و آقای نظر زاده مسؤول آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان برگزار گردید در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی و دانش افزایی ویژه مربیان فوتبال مذاکراتی صورت گرفت.
در این جلسه موانع موجود در ایجاد امکانات آموزشی از قبیل مکانهای آموزشی آکادمی فوتبال مورد بحث و بررسی قرار گرفت و راهکارهای مناسبی نیز در این زمینه ارائه گردید.
در پایان جلسه آقای مهندس مددی ضمن تشکر از زحمات آقای نظر زاده بر تعامل هر چه بیشتر این کمیته با اداره آموزش، برنامه ریزی و تحقیقات اداره کل ورزش و جوانان استان تاکید نمودند.