اجرائی کشوری

جعفر بذری در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ یکی با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… بذری مهاجم فصل قبل فولاد یزد بمدت دو فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد. بذری متولد1366 می باشد.