اجرائی کشوری روابط عمومی

ثبت قرارداد بازیکنان شهرداری تبریز

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، 14 نفر از بازیکنان تیم فوتبال شهرداری تبریز با حضور در دفتر هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی قرارداد خود را به ثبت رساندند تا همچنان با اقتدار در لیگ یک کشوری فعالیت نمایند.