اجرائی کشوری

تونی و دستیارانش ثبت قرارداد نمودند

مهرداد طهماسبی بازیکن فصل قبل صبای قم و کاردو سوکارلوس الکساندر بازیکن فصل قبل تیم نفتچی باکو هر کدام بمدت یک فصل قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به ثبت رساندند.

تونی اولیویرا بهمراه دستیارانش کاردوسو اولیویرا، جورج تاوارز و رودولفرلوئیز میگوئنز هر کدام بمدت یک فصل قرارداد رسمی فدراسیون فوتبال را به ثبت رساندند.