داوران

تغییر چند داور فوتسال و فوتبال

کمیته داوران از تغییر داور چند در دیدار های فوتبال و فوتسال خبر داد…
فوتسال
علم وادب سایپا مشهد- شهید بهشتی-مشهد
سید محسن زواره ای-سید صادق موسوی-محمد علی ترحمی-عبدالحسین شاهی
راه ساری-شهید منصوری-سید رسول حسینی-ساری
عبدلحمید باقری-علیرضا عبدالغنی-محمدرضا ذاکری-قاسمعلی شهسوار
فوتبال:
گسترش فولاد تبریز – نساجی مازندران –اختصاصی تبریز
وسیله بر-سلیمی-ناصحی-اسم خانی-ناظر:فروغی
استقلال اهواز – فولاد یزد – تختی – اهواز
ملکی-مدیر روستا-سلطانی-ارشادی-ناظر:براقی
همچنین ناظر دیدار مس رفسنجان و گل گهر سیرجان حسین خوشخوان و تربیت یزد و داماش گیلان شهر جو است.