مربیان

تشریح برنامه های کمیته آموزش و مربیان استان

احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان ضمن تشریح فعالیتهای این کمیته از برگزاری جلسه مربیان در مناطق مختلف استان خبر داد… احد نظر زاده مسؤول کمیته آموزش و مربیان هیأت فوتبال استان ضمن تشریح فعالیتهای این کمیته از برگزاری جلسه مربیان در مناطق مختلف استان خبر داد.
مناطق سه گانه استان عبارتند از:
منطقه یک: شهرهای اسکو، ایلخچی،گوگان، ممقان، اذرشهر، عجب شیر، بناب، ملکان، مراغه، چاراویماق و هشترود
منطقه دو: بستان آباد، هریس، خواجه، سراب، مهربان،میانه، کاغذ کتان، اهر، هوراند، کلیبر، خداآفرین و ورزقان
منطقه سه: صوفیان، شبستر، وایقان، کوزه کنان، تسوج، خامنه، مرند، هادی شهر، جلفا و سیه رود