اجرائی کشوری

برگزاری آزمون سطح بندی پزشکان فوتبال

کمیته پزشکی از برگزاری آزمون سطح بندی پزشکان فوتبال باشگاهها و هیات های فوتبال سراسر کشور خبر داد… به گزارش سایت رسمی فدراسیون، کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال در راستای تحقق اهداف و برنامه های راهبردی فوتبال کشور و همچنین دستیابی به اهداف تعیین شده از سوی کنفدراسوین فوتبال آسیا در چارچوب ویژه استاندارد سازی خدمات پزشکی در فوتبال،دومین مرحله آزمون سطح بندی پزشکان فوتبال باشگاهها و هیات های فوتبال سراسر کشور را در نیمه اول مرداد ماه سال جاری برگزار میکند.
گفتنی است؛ منابع مورد نیاز به پیوست در خبر فوق وجود دارد.