فوتسال

برنامه مقدماتی دور برگشت مسابقات فوتسال لیگ استان در رده سنی جوانان در فصل ۹۷/۹۸

ردیف

 

روز تاریخ زمان نام تیم ها محل مسابقه شهرستان هفته گروه
۱ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۷ بازرگانی نوین –  ایده آل بتن اهر آزادی تبریز هفتم اول
۲ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۶ داتیس آذربایجان – مقاومت آذربایجان المهدی تبریز هفتم اول
۳ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۴ شهدای گمنام –  مس سونگون ورزقان آزادی تبریز هفتم دوم
۴ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۵ آرمین آذربایجان –  فجر ایلخچی هلال احمر تبریز هفتم دوم
۵ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۶ اهر جوان ارسبان –   پدیده عجب شیر ولیعصر اهر هفتم سوم
۶ جمعه ۵/۱۱/۹۷ ۱۶ شهرداری تیمورلو – لبنی آخار جلفا شهدای تیمورلو تیمورلو هفتم سوم
۷ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۵ سبلا ن لاهیجان –  بازرگانی نوین اسفهلان اسفهلان هشتم اول
۸ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۵ مقاومت آذربایجان – ایده آل بتن اهر ۹دی تبریز هشتم اول
۹ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۶ قاضی جهان –  شهدای گمنام قاضی جهان قاضی جهان هشتم دوم
۱۰ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۶ فجر ایلخچی – مس سونگون ورزقان امامعلی ایلخچی هشتم دوم
۱۱ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۶ املاک خاوران – اهر جوان ارسبان فجر باسمنج هشتم سوم
۱۲ جمعه ۱۲/۱۱/۹۷ ۱۶ لبنی آخار جلفا – پدیده عجب شیر شجاع هادی شهر هشتم سوم
۱۳ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۷ بازرگانی نوین – مقاومت آذربایجان آزادی تبریز نهم اول
۱۴ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۵ سبلا ن لاهیجان –  داتیس آذربایجان اسفهلان اسفهلان نهم اول
۱۵ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۴ شهدای گمنام – فجر ایلخچی آزادی تبریز نهم دوم
۱۶ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۶ قاضی جهان – آرمین آذربایجان قاضی جهان قاضی جهان نهم دوم
۱۷ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۶ اهر جوان ارسبان –  لبنی آخار جلفا ولیعصر اهر نهم سوم
۱۸ جمعه ۱۹/۱۱/۹۷ ۱۶ املاک خاوران – شهرداری تیمورلو فجر باسمنج نهم سوم
۱۹ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ ایده آل بتن اهر  – داتیس آذربایجان ولیعصر اهر معوقه اول
۲۰ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۵ مقاومت آذربایجان – سبلا ن لاهیجان ۹دی تبریز معوقه اول
۲۱ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ مس سونگون ورزقان – آرمین آذربایجان سالن مس ورزقان معوقه دوم
۲۲ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ فجر ایلخچی – قاضی جهان امامعلی ایلخچی معوقه دوم
۲۳ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ پدیده عجب شیر – شهرداری تیمورلو ستارخان عجب شیر معوقه سوم
۲۴ دوشنبه ۲۲/۱۱/۹۷ ۱۶ لبنی آخار جلفا –  املاک خاوران شجاع هادی شهر معوقه سوم
۲۵ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۶ داتیس آذربایجان – بازرگانی نوین المهدی تبریز دهم اول
۲۶ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۶ ایده آل بتن اهر  – سبلا ن لاهیجان ولیعصر اهر دهم اول
۲۷ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۵/۱۵ آرمین آذربایجان – شهدای گمنام هلال احمر تبریز دهم دوم
۲۸ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۶ مس سونگون ورزقان – قاضی جهان سالن مس ورزقان دهم دوم
۲۹ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۶ شهرداری تیمورلو – اهر جوان ارسبان شهدای تیمورلو تیمورلو دهم سوم
۳۰ جمعه ۲۶/۱۱/۹۷ ۱۶ پدیده عجب شیر – املاک خاوران ولی عصر عجب شیر دهم سوم