اجرائی کشوری

برنامه مسابقات مرحله دوم مناطق 15 سال کشور

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه مسابقات مرحله دوم دور رفت مناطق 15 سال کشور به شرح ذیل می باشد: