اخبار ویژه تصویری اسلایدی روابط عمومی فوتسال

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال ۹۸-۹۷

مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور قرعه کشی شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال استان آذربایجان شرقی، مسابقات لیگ برتر فوتسال ایران در فصل مسابقاتی ۹۸-۹۷ با حضور نمایندگان باشگاه‌ها در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد. طبق این قرعه کشی مس سونگون ورزقان، نماینده فوتسال استان آذربایجان شرقی که فصل گذشته را با کسب عنوان قهرمانی به پایان رساند در هفته اول در دیداری بسیار حساس به مصاف تأسیسات دریایی خواهد رفت.

برنامه مسابقات لیگ برتر فوتسال ۹۸-۹۷ به شرح زیر می باشد:

هفته اول:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – مس سونگون

* شهرداری ساوه – آتلیه قم

* آذرخش بندرعباس – ارژن شیراز

* گیتی‌پسند اصفهان – مقاومت البرز

* مقاومت قرچک – حفاری اهواز

* سن‌ایچ ساوه – اهورا

هفته دوم:

* شهرداری ساوه – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

ارژن شیراز – مس سونگون

* آتلیه قم – گیتی‌پسند اصفهان

*‌ شهروند ساری – آذرخش بندرعباس

* مقاومت البرز – مقاومت قرچک

*‌ اهورا – فرش‌آرا

* حفاری – سن‌ایچ

هفته سوم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – ارژن

* گیتی‌پسند – شهرداری ساوه

* مس سونگون – شهروند ساری

* مقاومت قرچک – آتلیه قم

*‌ آذرخش – اهورا

*‌ سن‌ایچ – مقاومت البرز

*‌ فرش‌آرا – حفاری

هفته چهارم:

* گیتی‌پسند – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* شهروند ساری – ارژن

* شهرداری ساوه – مقاومت قرچک

*‌ اهورا – مس سونگون

* آتلیه قم – سن‌ایچ ساوه

* حفاری اهواز – آذرخش بندرعباس

*‌ مقاومت البرز – فرش‌آرای مشهد

هفته پنجم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – شهروند ساری

* مقاومت قرچک – گیتی‌پسند اصفهان

ارژن شیراز – اهورا

* سن‌ایچ ساوه – شهرداری ساوه

*‌مس سونگون – حفاری اهواز

*‌فرش‌آرای مشهد – آتلیه قم

* آذرخش بندرعباس – مقاومت البرز

هفته ششم:

* مقاومت قرچک – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* اهورا – شهروند ساری

* گیتی‌پسند اصفهان – سن‌ایچ ساوه

* حفاری اهواز – ارژن شیراز

*‌ شهرداری ساوه – فرش‌آرای مشهد

* مقاومت البرز – مس‌سونگون

* آتلیه قم – آذرخش بندرعباس

هفته هفتم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – اهورا

*‌ سن‌ایچ – مقاومت قرچک

*‌شهروند ساری – حفاری اهواز

* فرش‌آرای مشهد – گیتی‌پسند اصفهان

*‌ارژن شیراز – مقاومت البرز

*‌آذرخش بندرعباس – شهرداری ساوه

*‌مس سونگون– آتلیه قم

هفته هشتم:

* سن‌ایچ ساوه – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* حفاری اهواز – اهورا

* مقاومت قرچک – فرش‌آرای مشهد

* مقاومت البرز – شهروند

*‌ گیتی‌پسند اصفهان – آذرخش بندرعباس

*‌آتلیه قم – ارژن شیراز

* شهرداری ساوه – مس سونگون

هفته نهم:

*‌ نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – حفاری

*‌ فرش‌آرا مشهد – سن‌ایچ ساوه

*‌ اهورا – مقاومت البرز

*‌ آذرخش بندرعباس – مقاومت قرچک

*‌ شهروند ساری – آتلیه قم

* مس سونگون – گیتی‌پسند اصفهان

ارژن شیراز – شهرداری ساوه

هفته دهم:

* فرش‌آرای مشهد – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* مقاومت البرز – حفاری

* سن‌ایچ ساوه – آذرخش بندرعباس

*‌ آتلیه قم – اهورا

* مقاومت قرچک – مس سونگون

* شهرداری ساوه – شهروند

* گیتی‌پسند اصفهان – ارژن شیراز

هفته یازدهم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – مقاومت البرز

*‌ آذرخش بندرعباس – فرش‌آرای مشهد

* حفاری اهواز – آتلیه قم

*‌مس سونگون – سن‌ایچ ساوه

* اهورا – شهرداری ساوه

ارژن شیراز – مقاومت قرچک

* شهروند ساری – گیتی‌پسند اصفهان

هفته دوازدهم:

* آذرخش بندرعباس – نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی)

* آتلیه قم – مقاومت البرز

* فرش‌آرای مشهد – مس سونگون

* شهرداری ساوه – حفاری اهواز

* سن‌ایچ ساوه – ارژن شیراز

* گیتی‌پسند اصفهان – اهورا

*‌مقاومت قرچک – شهروند

هفته سیزدهم:

* نماینده سازمان لیگ (تأسیسات دریایی) – آتلیه قم

* مس سونگون – آذرخش بندرعباس

*‌ مقاومت البرز – شهرداری ساوه

ارژن شیراز – فرش‌آرای مشهد

*‌حفاری اهواز – گیتی‌پسند

* شهروند – سن‌ایچ ساوه

* اهورا – مقاومت قرچک