هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات فوتسال پیشکسوتان جام رمضان

برنامه مسابقات فوتسال پیشکسوتان جام رمضان ۹۱

ردیف

تاریخ

نام تیمها

ساعت

محل برگزاری

۱

۹۱/۵/۱۵

راهیان عاشورا-بسیج حوزه ۹

۲۲

کارگران

۲

۹۱/۵/۱۵

دانشگاه تبریز-آپادانا

۲۳

کارگران

۳

۹۱/۵/۱۶

دبیری تبریز- کارگران

۲/۱ ۲۳

کارگران

۴

۹۱/۵/۲۲

آپادانا- بسیج حوزه ۹

۲۲

کارگران

۵

۹۱/۵/۲۲

راهیان عاشورا-دانشگاه تبریز

۲۳

کارگران

۶

۹۱/۵/۲۳

دبیری تبریز-شهریار

۲/۱ ۲۳

کارگران

۷

۹۱/۵/۲۴

دانشگاه تبریز-بسیج حوزه۹

۲۲

کارگران

۸

۹۱/۵/۲۴

راهیان عاشورا- آپادانا

۲۳

کارگران

۹

۹۱/۵/۲۵

کارگران-شهریار

۲/۱ ۲۳

کارگران

۱۰

۹۱/۵/۲۷

اول گروه A – دوم گروه  B

 

کارگران

۱۱

۹۱/۵/۲۷

دوم گروه A – اول گروه  B

 

کارگران

۱۲

 

بازنده ردیف ۱۰-بازنده ردیف ۱۱(رده بندی)

   

۱۳

 

برنده ردبف۱۰- برنده ردیف ۱۱(فینال)