هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان – جوانان – امید

برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان_نوجوانان – جوانان و امید

ردیف

تاریخ

مسابقه بین دوتیم

رده

ساعت

محل برگزاری

1

93/4/19

شهید پناهی – شایگان آرمین

نوجوانان

22

هلال احمر

2

93/4/19

آذر سنین- 90 تبریز

نوجوانان

23

هلال احمر

3

93/4/19

شهریاران- شهدا گمنام

جوانان

24

هلال احمر

4

93/4/20

صنعت ورزش – آپادانا

نوجوانان

22

هلال احمر

5

93/4/20

ستارگان تبریز – هلال احمر

نوجوانان

23

هلال احمر

6

93/4/20

شایگان آرمین – بارزگانی نوین

جوانان

24

هلال احمر

7

93/4/21

شهید دباغی نژاد- امید تبریز

جوانان

22

هلال احمر

8

93/4/21

امید تبریز – مسجد حضرت ( علی)

امید

23

هلال احمر

9

93/4/21

انصار – سقف گستران

امید

24

هلال احمر

10

93/4/22

صنعت ورزش – هلال احمر

نوجوانان

22

هلال احمر

11

93/4/22

آپادانا – ستارگان تبریز

نوجوانان

23

هلال احمر

12

93/4/22

شهریاران – بازرگانی نوین

جوانان

24

هلال احمر

13

93/4/23

شهدا گمنام- 90 تبریز

نوجوانان

22

هلال احمر

14

93/4/23

شهید پناهی – آذر سنین

نوجوانان

23

هلال احمر

15

93/4/23

شهدا گمنام– امید تبریز

جوانان

24

هلال احمر

16

93/4/24

شایگان آرمین– شهید دباغی نژاد

جوانان

21:30

هلال احمر

17

93/4/24

عرفان تبریز – امید جم

امید

22:30

هلال احمر

18

93/4/24

امید تبریز – سقف گستران

امید

23:30

هلال احمر

19

93/4/24

انصار – مسجد حضرت (علی)

امید

24:30

هلال احمر

20

93/4/30

کالای ورزشی حمید – امید جم

امید

22

شهرداری

21

93/4/30

شایگان آرمین – آذر سنین

نوجوانان

21:30

هلال احمر

22

93/4/30

شهدا گمنام – شهید پناهی

نوجوانان

22:30

هلال احمر

23

93/4/30

شهریاران – امید تبریز

جوانان

23:30

هلال احمر

24

93/4/30

شهید دباغی نژاد – بازرگانی نوین

جوانان

24:30

هلال احمر

25

93/4/31

صنعت ورزش-ستارگان تبریز

نوجوانان

21:30

هلال احمر

26

93/4/31

هلال احمر-آپادانا

امید

22:30

هلال احمر

27

93/4/31

سقف گستران-مسجدحضرت (علی)

نوجوانان

23:30

هلال احمر

28

93/4/31

امید تبریز-انصار

امید

24:30

هلال احمر

29

93/5/1

90 تبریز-شهید پناهی

نوجوانان

21:30

هلال احمر

30

93/5/1

شایگان آرمین-شهداگمنام

نوجوانان

22:30

هلال احمر

31

93/5/1

شهداگمنام-شایگان آرمین

جوانان

23:30

هلال احمر

32

93/5/1

کالای ورزشی حمید-عرفان تبریز

امید

24:30

هلال احمر

33

93/5/2

شهریاران-شهید دباغی نژاد

جوانان

21:30

هلال احمر

34

93/5/2

شایگان آرمین-امیدتبریز

جوانان

22:30

هلال احمر

35

93/5/2

بازرگانی نوین-شهداگمنام

جوانان

23:30

هلال احمر

36

93/5/3

آذرسنین-شهداگمنام

نوجوانان

21:30

هلال احمر

37

93/5/3

90 تبریز- شایگان آرمین

نوجوانان

22:30

هلال احمر

38

93/5/3

اول گروهA-دوم گروهB

امید

23:30

هلال احمر

39

93/5/3

دوم گروهA-اول گروهB

امید

24:30

هلال احمر

40

93/5/4

شهریاران-شایگان آرمین

جوانان

21:30

هلال احمر

41

93/5/4

شهید دباغی نژاد-شهداگمنام

جوانان

22:30

هلال احمر

42

93/5/4

امید تبریز-بازرگانی نوین

جوانان

23:30

هلال احمر

43

93/5/5

اول گروهA-دوم گروهB

نوجوانان

21:30

هلال احمر

44

93/5/5

دوم گروهA-اول گروهB

نوجوانان

22:30

هلال احمر

45

93/5/5

بازنده ردیف38-بازنده ردیف39(رده بندی)

امید

23:30

هلال احمر

46

93/5/5

برنده ردیف38-برنده ردیف39(فینال)

امید

22

شهرداری

47

93/5/6

بازنده ردیف43-بازنده ردیف44(رده بندی)

نوجوانان

21

هلال احمر

48

93/5/6

برنده ردیف43-برنده ردیف44 (فینال)

نوجوانان

22

هلال احمر