هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان- جوانان- امید

برنامه مسابقات فوتسال جام رمضان نوجوانان – جوانان – امید – سال ۱۳۹۳

ردیف

تاریخ

مسابقه بین دوتیم

رده

ساعت

محل برگزاری

۱

۱۹/۴/۹۳

شهید پناهی – شایگان آرمین

نوجوانان

۲۲

هلال احمر

۲

۱۹/۴/۹۳

آذر سنین- ۹۰ تبریز

نوجوانان

۲۳

هلال احمر

۳

۱۹/۴/۹۳

شهریاران- شهدا گمنام

جوانان

۲۴

هلال احمر

۴

۲۰/۴/۹۳

صنعت ورزش – آپادانا

نوجوانان

۲۲

هلال احمر

۵

۲۰/۴/۹۳

ستارگان تبریز – هلال احمر

نوجوانان

۲۳

هلال احمر

۶

۲۰/۴/۹۳

شایگان آرمین – بارزگانی نوین

جوانان

۲۴

هلال احمر

۷

۲۱/۴/۹۳

شهید دباغی نژاد- امید تبریز

جوانان

۲۲

هلال احمر

۸

۲۱/۴/۹۳

امید تبریز – مسجد حضرت ( علی)

امید

۲۳

هلال احمر

۹

۲۱/۴/۹۳

انصار – سقف گستران

امید

۲۴

هلال احمر

۱۰

۲۲/۴/۹۳

صنعت ورزش – هلال احمر

نوجوانان

۲۲

هلال احمر

۱۱

۲۲/۴/۹۳

آپادانا – ستارگان تبریز

نوجوانان

۲۳

هلال احمر

۱۲

۲۲/۴/۹۳

شهریاران – بازرگانی نوین

جوانان

۲۴

هلال احمر

۱۳

۲۳/۴/۹۳

شهدا گمنام- ۹۰ تبریز

نوجوانان

۲۲

هلال احمر

۱۴

۲۳/۴/۹۳

شهید پناهی – آذر سنین

نوجوانان

۲۳

هلال احمر

۱۵

۲۳/۴/۹۳

شهدا گمنام– امید تبریز

جوانان

۲۴

هلال احمر

۱۶

۲۴/۴/۹۳

شایگان آرمین– شهید دباغی نژاد

جوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۱۷

۲۴/۴/۹۳

عرفان تبریز – امید جم

امید

۲۲:۳۰

هلال احمر

۱۸

۲۴/۴/۹۳

امید تبریز – سقف گستران

امید

۲۳:۳۰

هلال احمر

۱۹

۲۴/۴/۹۳

انصار – مسجد حضرت (علی)

امید

۲۴:۳۰

هلال احمر

۲۰

۳۰/۴/۹۳

کالای ورزشی حمید – امید جم

امید

۲۲

شهرداری

۲۱

۳۰/۴/۹۳

شایگان آرمین – آذر سنین

نوجوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۲۲

۳۰/۴/۹۳

شهدا گمنام – شهید پناهی

نوجوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۲۳

۳۰/۴/۹۳

شهریاران – امید تبریز

جوانان

۲۳:۳۰

هلال احمر

۲۴

۳۰/۴/۹۳

شهید دباغی نژاد – بازرگانی نوین

جوانان

۲۴:۳۰

هلال احمر

۲۵

۹۳/۴/۳۱

صنعت ورزش-ستارگان تبریز

نوجوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۲۶

۹۳/۴/۳۱

هلال احمر-آپادانا

امید

۲۲:۳۰

هلال احمر

۲۷

۹۳/۴/۳۱

سقف گستران-مسجدحضرت (علی)

نوجوانان

۲۳:۳۰

هلال احمر

۲۸

۹۳/۴/۳۱

امید تبریز-انصار

امید

۲۴:۳۰

هلال احمر

۲۹

۹۳/۵/۱

۹۰ تبریز-شهید پناهی

نوجوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۳۰

۹۳/۵/۱

شایگان آرمین-شهداگمنام

نوجوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۳۱

۹۳/۵/۱

شهداگمنام-شایگان آرمین

جوانان

۲۳:۳۰

هلال احمر

۳۲

۹۳/۵/۱

کالای ورزشی حمید-عرفان تبریز

امید

۲۴:۳۰

هلال احمر

۳۳

۹۳/۵/۲

شهریاران-شهید دباغی نژاد

جوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۳۴

۹۳/۵/۲

شایگان آرمین-امیدتبریز

جوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۳۵

۹۳/۵/۲

بازرگانی نوین-شهداگمنام

جوانان

۲۳:۳۰

هلال احمر

۳۶

۹۳/۵/۳

آذرسنین-شهداگمنام

نوجوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۳۷

۹۳/۵/۳

۹۰ تبریز- شایگان آرمین

نوجوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۳۸

۹۳/۵/۳

اول گروهA-دوم گروهB

امید

۲۳:۳۰

هلال احمر

۳۹

۹۳/۵/۳

دوم گروهA-اول گروهB

امید

۲۴:۳۰

هلال احمر

۴۰

۹۳/۵/۴

شهریاران-شایگان آرمین

جوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۴۱

۹۳/۵/۴

شهید دباغی نژاد-شهداگمنام

جوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۴۲

۹۳/۵/۴

امید تبریز-بازرگانی نوین

جوانان

۲۳:۳۰

هلال احمر

۴۳

۹۳/۵/۵

اول گروهA-دوم گروهB

نوجوانان

۲۱:۳۰

هلال احمر

۴۴

۹۳/۵/۵

دوم گروهA-اول گروهB

نوجوانان

۲۲:۳۰

هلال احمر

۴۵

۹۳/۵/۵

بازنده ردیف۳۸-بازنده ردیف۳۹(رده بندی)

امید

۲۳:۳۰

هلال احمر

۴۶

۹۳/۵/۵

برنده ردیف۳۸-برنده ردیف۳۹(فینال)

امید

۲۲

شهرداری

۴۷

۹۳/۵/۶

بازنده ردیف۴۳-بازنده ردیف۴۴(رده بندی)

نوجوانان

۲۱

هلال احمر

۴۸

۹۳/۵/۶

برنده ردیف۴۳-برنده ردیف۴۴ (فینال)

نوجوانان

۲۲

هلال احمر