هیئت فوتبال تبریز
مسابقات فوتسال جام رمضان

برنامه مسابقات فوتسال امید – جوانان جام رمضان یادواره شهداء مرصاد

برنامه مسابقات فوتسال امید – جوانان  جام رمضان یادواره شهداء مرصاد

ردیف

تاریخ

نام تیمها

رده

ساعت

محل برگزاری

۱

۷/۵/۹۱

راهیان عاشورا – یگانه

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۲

۷/۵/۹۱

قزل بافت- گهر باختر

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۳

۷/۵/۹۱

لازانیا- طریق آذر

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد A

۴

۸/۵/۹۱

آ پادانا– راهیان عاشورا (۲) 

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۵

۸/۵/۹۱

صدر نشینان تبریز- کجاباد 

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۶

۸/۵/۹۱

اینتر – تانیش

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد A

۷

۹/۵/۹۱

سازمان بازرگانی  –آرمین

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۸

۹/۵/۹۱

راهیان عاشورا(۳) – طریق آذر

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۹

۹/۵/۹۱

راهیان عاشورا – آیلین گسترش

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد B

۱۰

۱۰/۵/۹۱

کارگران  – چوب تهران

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۱۱

۱۰/۵/۹۱

تردینه  – سایپا

امید

۲/۱ ۲۲

میلاد B

۱۲

۱۰/۵/۹۱

چوب نما – تانیش

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد A

۱۳

۱۱/۵/۹۱

راهیان عاشورا  – گهر باختر

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۱۴

۱۱/۵/۹۱

یگانه  – قزل بافت

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۱۵

۱۱/۵/۹۱

لازانیا – اینتر

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد A

۱۶

۱۲/۵/۹۱

صدر نشینان تبریز– راهیان عاشورا (۲) 

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۱۷

۱۲/۵/۹۱

آپادانا  – کجاباد

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۱۸

۱۲/۵/۹۱

راهیان عاشورا – تردینه 

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد B

۱۹

۱۳/۵/۹۱

راهیان عاشورا (۳)- آرمین

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۲۰

۱۳/۵/۹۱

سازمان بازرگانی  – طریق آذر

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۲۱

۱۳/۵/۹۱

طریق آذر – اینتر

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد

۲۲

۱۴/۵/۹۱

کارگران  – آلومینیوم عزتی 

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۲۳

۱۴/۵/۹۱

سایپا – آیلین گسترش 

امید

۲/۱ ۲۲

میلاد

۲۴

۱۴/۵/۹۱

چوب نما  – لازانیا

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد

۲۵

۱۵/۵/۹۱

راهیان عاشورا – قزل بافت 

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۲۶

۱۵/۵/۹۱

گهر باختر –  یگانه

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۲۷

۱۵/۵/۹۱

آپادانا – صدر نشینان تبریز

جوانان

۲/۱ ۲۳

میلاد

۲۸

۱۶/۵/۹۱

کجاباد – راهیان عاشورا (۲)

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۲۹

۱۶/۵/۹۱

طریق آذر  –چوب نما 

امید

۲/۱ ۲۲

میلاد

۳۰

۱۶/۵/۹۱

لازانیا  – تانیش 

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد

۳۱

۲۲/۵/۹۱

سازمان بازرگانی–راهیان عاشورا (۲)

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۳۲

۲۲/۵/۹۱

طریق آذر  – آرمین

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۳۳

۲۲/۵/۹۱

راهیان عاشورا  – سایپا 

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد

۳۴

۲۳/۵/۹۱

چوب تهران  –آلومینیوم عزتی 

جوانان

۲۱

میلاد

۳۵

۲۳/۵/۹۱

تردینه –آیلین گسترش

امید

۲۲

میلاد

۳۶

۲۳/۵/۹۱

تانیش- طریق آذر

امید

۲۳

میلاد

۳۷

۲۳/۵/۹۱

اینتر – چوب نما

امید

۲۴

میلاد

۳۸

۲۴/۵/۹۱

اول گروه A – دوم گروه B

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۳۹

۲۴/۵/۹۱

دوم گروه A – اول گروه B

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۴۰

۲۴/۵/۹۱

اول گروه A – دوم گروه B

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد

۴۱

۲۵/۵/۹۱

اول گروه C – دوم گروه D

جوانان

۲/۱ ۲۱

میلاد

۴۲

۲۵/۵/۹۱

دوم گروه C– اول گروه D

جوانان

۲/۱ ۲۲

میلاد

۴۳

۲۵/۵/۹۱

دوم گروه A – اول گروه B

امید

۲/۱ ۲۳

میلاد