اجرائی کشوری

برنامه شش هفته پایانی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته سی و سوم تا سی و هشتم را اعلام کرد.

برنامه فوق به شرح زیر است:
هفته سی و سوم   دوشنبه23 فروردین 95 
گیتی پسند اصفهان-   خونه به خونه بابل-ساعت16:30-ورزشگاه آرارات اصفهان 
اصفهشهر باران-     آلومینیوم هرمزگان-ساعت6:30-ورزشگاه شهید عضدیرشت
پاس همدان  –     آلومینیوم اراک-ساعت16:30-ورزشگاه قدس همدان 
شهرداری اردبیل-      خیبر خرم آباد -ساعت 16:30-ورزشگاه تختی اردبیل 
پیکان تهران –     صنعت نفت آبادان-ساعت16:30-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
نساجی مازندران  –   پارسه تهران-ساعت 16:30-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –  گل گهر سیرجان -ساعت  16:30-ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –       فولاد یزد -ساعت16:30-ورزشگاه امام علیکرمان 
ایرانجوان بوشهر-   مس رفسنجان -ساعت  17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  ماشین سازی تبریز-ساعت 17-ورزشگاهشهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و چهارم- دوشنبه 30فروردین 95
فولاد یزد –   شهرداری اردبیل -ساعت 16:30 -ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –   ایرانجوان بوشهر-ساعت16:30 -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس رفسنجان-  نفت مسجد سلیمان-ساعت16:30وزشگاه شهدارفسنجان کرمان
ماشین سازی تبریز-  نساجی مازندران-ساعت  16:45-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل- پیکان تهران-ساعت16:45شهدا هفتم تیربابل مازندران 
پارسه تهران –  گیتی پسند اصفهان -ساعت16:45-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   شهر باران-ساعت16:45-ورزشگاه تختی خرم آباد 
آلومینیوم اراک-    مس کرمان  -ساعت  16:45-ورزشگاه امام خمینی اراک
صنعت نفت آبادان-  پاس همدان -ساعت17-ورزشگاه تختی آبادان
آلومینیوم هرمزگان- فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس 
هفته سی و پنجم – دوشنبه6 اردیبهشت 95  
گیتی پسند اصفهان-    پیکان تهران -ساعت16:45-ورزشگاه آرارات اصفهان 
شهر باران-      فولاد یزد-ساعت16:45-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پاس همدان  –  خونه به خونه بابل -ساعت16:45 -ورزشگاه قدسهمدان 
پارسه تهران- ماشین سازی تبریز-ساعت16:45-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل-       آلومینیوم اراک-ساعت 16:45-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –    مس رفسنجان -ساعت     16:45-ورزشگاه شهید وطنیقائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –   خیبر خرم آباد-ساعت  16:45 -ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –  صنعت نفت آبادان-ساعت 16:45-ورزشگاه امام علی کرمان 
ایرانجوان بوشهر-    آلومینیوم هرمزگان -ساعت17-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –   گل گهر سیرجان-ساعت   17-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و ششم-دوشنبه 13 اردیبهشت 95 
ماشین سازی تبریز- گیتی پسند اصفهان -ساعت17-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل-  مس کرمان -ساعت   17-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل  مازندران 
فولاد یزد –  فجر سپاسی شیراز -ساعت  17-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –    نساجی مازندران -ساعت 17-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
صنعت نفت آبادان – شهرداری اردبیل-ساعت  17-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-    ایرانجوان بوشهر-ساعت17 -ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان-  پارسه تهران-ساعت17-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پیکان تهران-  پاس همدان-ساعت17-ورزشگاه شهدا  شهر قدس تهران
آلومینیوم اراک-     شهر باران-ساعت 17-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
آلومینیوم هرمزگان-  نفت مسجدسلیمان -ساعت17-ورزشگاه خلیج فارسبندر عباس 
هفته سی و هفتم – سه شنبه 21 اردیبهشت 95
گیتی پسند اصفهان-     پاس همدان-ساعت 17-ورزشگاه آرارات اصفهان 
ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان      17-ورزشگاه تختی تبریز 
نفت مسجد سلیمان –    خیبر خرم آباد -ساعت 17-ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجدسلیمان
شهر باران-       صنعت نفت آبادان -ساعت17-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران-  گل گهر سیرجان   -ساعت17-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر-     فولاد یزد-ساعت17-ورزشگاه شهید بهشتیبوشهر
شهرداری اردبیل-    خونه به خونه بابل-ساعت17-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –  آلومینیوم هرمزگان -ساعت17-ورزشگاه شهید وطنیقائم شهر 
فجر سپاسی شیراز  –    آلومینیوم اراک -ساعت17-ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان –   پیکان تهران -ساعت17-ورزشگاه امام علی کرمان 
هفته سی و هشتم – دوشنبه 27 اردیبهشت 95 
خونه به خونه بابل-   شهر باران-ساعت17:15 -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران 
فولاد یزد –   نفت مسجدسلیمان-ساعت17:15-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –   ماشین سازی تبریز17:15-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
پاس همدان- مس کرمان-ساعت    17:15-ورزشگاه قدس همدان  
صنعت نفت آبادان –  فجر سپاسی شیراز-ساعت   17:15-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-     نساجی مازندران-ساعت  17:15-ورزشگاه تختیخرم آباد
مس رفسنجان-   گیتی پسند اصفهان-ساعت17:15-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
پیکان تهران-   شهرداری اردبیل -ساعت17:15-ورزشگاه شهدا شهر قدس  تهران
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر -ساعت17:15-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-   پارسه تهران -ساعت17:15 -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس