اجرائی کشوری

برنامه شش هفته پایانی رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور

کمیته مسابقات سازمان لیگ برنامه رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور از هفته سی و سوم تا سی و هشتم را اعلام کرد.

برنامه فوق به شرح زیر است:
هفته سی و سوم   دوشنبه۲۳ فروردین ۹۵ 
گیتی پسند اصفهان-   خونه به خونه بابل-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه آرارات اصفهان 
اصفهشهر باران-     آلومینیوم هرمزگان-ساعت۶:۳۰-ورزشگاه شهید عضدیرشت
پاس همدان  –     آلومینیوم اراک-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه قدس همدان 
شهرداری اردبیل-      خیبر خرم آباد -ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه تختی اردبیل 
پیکان تهران –     صنعت نفت آبادان-ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه شهدا  شهرقدس تهران
نساجی مازندران  –   پارسه تهران-ساعت ۱۶:۳۰-ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –  گل گهر سیرجان -ساعت  ۱۶:۳۰-ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –       فولاد یزد -ساعت۱۶:۳۰-ورزشگاه امام علیکرمان 
ایرانجوان بوشهر-   مس رفسنجان -ساعت  ۱۷-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –  ماشین سازی تبریز-ساعت ۱۷-ورزشگاهشهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و چهارم- دوشنبه ۳۰فروردین ۹۵
فولاد یزد –   شهرداری اردبیل -ساعت ۱۶:۳۰ -ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –   ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۶:۳۰ -ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
مس رفسنجان-  نفت مسجد سلیمان-ساعت۱۶:۳۰وزشگاه شهدارفسنجان کرمان
ماشین سازی تبریز-  نساجی مازندران-ساعت  ۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل- پیکان تهران-ساعت۱۶:۴۵شهدا هفتم تیربابل مازندران 
پارسه تهران –  گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
خیبر خرم آباد-   شهر باران-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی خرم آباد 
آلومینیوم اراک-    مس کرمان  -ساعت  ۱۶:۴۵-ورزشگاه امام خمینی اراک
صنعت نفت آبادان-  پاس همدان -ساعت۱۷-ورزشگاه تختی آبادان
آلومینیوم هرمزگان- فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۷-ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس 
هفته سی و پنجم – دوشنبه۶ اردیبهشت ۹۵  
گیتی پسند اصفهان-    پیکان تهران -ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه آرارات اصفهان 
شهر باران-      فولاد یزد-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پاس همدان  –  خونه به خونه بابل -ساعت۱۶:۴۵ -ورزشگاه قدسهمدان 
پارسه تهران- ماشین سازی تبریز-ساعت۱۶:۴۵-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
شهرداری اردبیل-       آلومینیوم اراک-ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –    مس رفسنجان -ساعت     ۱۶:۴۵-ورزشگاه شهید وطنیقائم شهر مازندران
فجر سپاسی شیراز  –   خیبر خرم آباد-ساعت  ۱۶:۴۵ -ورزشگاه حافظیه  شیراز
مس کرمان –  صنعت نفت آبادان-ساعت ۱۶:۴۵-ورزشگاه امام علی کرمان 
ایرانجوان بوشهر-    آلومینیوم هرمزگان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
نفت مسجد سلیمان –   گل گهر سیرجان-ساعت   ۱۷-ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
هفته سی و ششم-دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۹۵ 
ماشین سازی تبریز- گیتی پسند اصفهان -ساعت۱۷-ورزشگاه تختی تبریز 
خونه به خونه بابل-  مس کرمان -ساعت   ۱۷-ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابل  مازندران 
فولاد یزد –  فجر سپاسی شیراز -ساعت  ۱۷-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –    نساجی مازندران -ساعت ۱۷-ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان کرمان
صنعت نفت آبادان – شهرداری اردبیل-ساعت  ۱۷-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-    ایرانجوان بوشهر-ساعت۱۷ -ورزشگاه تختی خرم آباد
مس رفسنجان-  پارسه تهران-ساعت۱۷-ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
پیکان تهران-  پاس همدان-ساعت۱۷-ورزشگاه شهدا  شهر قدس تهران
آلومینیوم اراک-     شهر باران-ساعت ۱۷-ورزشگاه امام خمینیاراکمرکزی
آلومینیوم هرمزگان-  نفت مسجدسلیمان -ساعت۱۷-ورزشگاه خلیج فارسبندر عباس 
هفته سی و هفتم – سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۹۵
گیتی پسند اصفهان-     پاس همدان-ساعت ۱۷-ورزشگاه آرارات اصفهان 
ماشین سازی تبریز- مس رفسنجان      ۱۷-ورزشگاه تختی تبریز 
نفت مسجد سلیمان –    خیبر خرم آباد -ساعت ۱۷-ورزشگاه شهید بهنام محمدیمسجدسلیمان
شهر باران-       صنعت نفت آبادان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید عضدی رشت
پارسه تهران-  گل گهر سیرجان   -ساعت۱۷-ورزشگاه صنایع دفاع تهران
ایرانجوان بوشهر-     فولاد یزد-ساعت۱۷-ورزشگاه شهید بهشتیبوشهر
شهرداری اردبیل-    خونه به خونه بابل-ساعت۱۷-ورزشگاه تختی اردبیل 
نساجی مازندران  –  آلومینیوم هرمزگان -ساعت۱۷-ورزشگاه شهید وطنیقائم شهر 
فجر سپاسی شیراز  –    آلومینیوم اراک -ساعت۱۷-ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان –   پیکان تهران -ساعت۱۷-ورزشگاه امام علی کرمان 
هفته سی و هشتم – دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۵ 
خونه به خونه بابل-   شهر باران-ساعت۱۷:۱۵ -ورزشگاه شهدا هفتم تیر بابلمازندران 
فولاد یزد –   نفت مسجدسلیمان-ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهید نصیری یزد 
گل گهر سیرجان –   ماشین سازی تبریز۱۷:۱۵-ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان
پاس همدان- مس کرمان-ساعت    ۱۷:۱۵-ورزشگاه قدس همدان  
صنعت نفت آبادان –  فجر سپاسی شیراز-ساعت   ۱۷:۱۵-ورزشگاه تختی آبادان
خیبر خرم آباد-     نساجی مازندران-ساعت  ۱۷:۱۵-ورزشگاه تختیخرم آباد
مس رفسنجان-   گیتی پسند اصفهان-ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهدارفسنجان کرمان
پیکان تهران-   شهرداری اردبیل -ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه شهدا شهر قدس  تهران
آلومینیوم اراک- ایرانجوان بوشهر -ساعت۱۷:۱۵-ورزشگاه امام خمینی اراک
آلومینیوم هرمزگان-   پارسه تهران -ساعت۱۷:۱۵ -ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس