هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

برنامه رفت مسابقات لیگ برتر بزرگسالان استان

برنامه رفت مسابقات لیگ برتر بزرگسالان استان مورخه  12/6/1391

ردیف

روز

تاریخ

بین دو تیم

ساعت

درشهر

استادیوم

1

جمعه

91/6/24

هرماس فاتح شیران/ آیلین گسترش اسکو

17

تبریز

پارک صنعتی

2

“”

کانون آیدین مرند / آذرکوثر

14:30

مرند

تختی

3

“”

فولادظفربناب / آلومینیوم حکمتی

17

بناب

شهید بهشتی

4

“”

شهرداری مرند / پادگان مراغه

16:30

مرند

تختی

5

3شنبه

91/6/28

آذرکوثر / هرماس فاتح شیران

16

اسکو

وحدت

6

“”

آلومینیوم حکمتی / آیلین گسترش اسکو

16

تبریز

راه آهن

7

“”

پادگان مراغه / کانون آیدین مرند

16

مراغه

پادگان

8

“”

فولادظفربناب / شهرداری مرند

16

بناب

شهید بهشتی

9

جمعه

91/6/31

هرماس فاتح شیران / آلومینیوم حکمتی

15:30

تبریز

پارک صنعتی

10

“”

آذرکوثر/ پادگان مراغه

13

اسکو

وحدت

11

“”

آیلین گسترش / شهرداری

15

اسکو

وحدت

12

“”

کانون آیدین مرند/  فولادظفر بناب

15:30

مرند

تختی

13

جمعه

91/7/7

پادگان مراغه / هرماس فاتح شیران

15:30

مراغه

پادگان

14

“”

آلومینیوم حکمتی/ شهرداری مرند

15:30

تبریز

راه آهن

15

“”

فولاد ظفربناب/ آذرکوثر

15:30

بناب

شهیدبهشتی

16

“”

آیلین گسترش اسکو/ کانون آیدین مرند

15:30

اسکو

وحدت

17

جمعه

91/7/14

شهرداری مرند / هرماس فاتح شیران

13

مرند

تختی

18

“”

پادگان مراغه / فولادظفر بناب

15

مراغه

پادگان

19

“”

کانون آیدین مرند / آلومینیوم حکمتی

15

مرند

تختی

20

“”

آذرکوثر / آلین گسترش اسکو

15

اسکو

وحدت

21

جمعه

91/7/21

هرماس فاتح شیران / فولاد ظفر بناب

15

تبریز

پارک صنعتی

22

“”

شهرداری مرند / کانون آیدین مرند

15

مرند

تختی

23

“”

آیلین گسترش اسکو / پادگان مراغه

15

اسکو

وحدت

24

“”

آلومینیوم حکمتی / آذرکوثر

15

تبریز

راه آهن

25

جمعه

91/7/28

کانون آیدین مرند/ هرماس فاتح شیران

14:30

مرند

تختی

26

“”

فولاد ظفربناب / آیلین گسترش اسکو

14:30

بناب

شهید بهشتی

27

“”

آذرکوثر / شهرداری مرند

14:30

اسکو

وحدت

28

“”

پادگان مراغه / آلومینیوم حکمتی

14:30

مراغه

پادگان

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید