هیئت فوتبال تبریز
برنامه مسابقات

برنامه رفت مسابقات لیگ برتر بزرگسالان استان

برنامه رفت مسابقات لیگ برتر بزرگسالان استان مورخه  ۱۲/۶/۱۳۹۱

ردیف

روز

تاریخ

بین دو تیم

ساعت

درشهر

استادیوم

۱

جمعه

۹۱/۶/۲۴

هرماس فاتح شیران/ آیلین گسترش اسکو

۱۷

تبریز

پارک صنعتی

۲

“”

کانون آیدین مرند / آذرکوثر

۱۴:۳۰

مرند

تختی

۳

“”

فولادظفربناب / آلومینیوم حکمتی

۱۷

بناب

شهید بهشتی

۴

“”

شهرداری مرند / پادگان مراغه

۱۶:۳۰

مرند

تختی

۵

۳شنبه

۹۱/۶/۲۸

آذرکوثر / هرماس فاتح شیران

۱۶

اسکو

وحدت

۶

“”

آلومینیوم حکمتی / آیلین گسترش اسکو

۱۶

تبریز

راه آهن

۷

“”

پادگان مراغه / کانون آیدین مرند

۱۶

مراغه

پادگان

۸

“”

فولادظفربناب / شهرداری مرند

۱۶

بناب

شهید بهشتی

۹

جمعه

۹۱/۶/۳۱

هرماس فاتح شیران / آلومینیوم حکمتی

۱۵:۳۰

تبریز

پارک صنعتی

۱۰

“”

آذرکوثر/ پادگان مراغه

۱۳

اسکو

وحدت

۱۱

“”

آیلین گسترش / شهرداری

۱۵

اسکو

وحدت

۱۲

“”

کانون آیدین مرند/  فولادظفر بناب

۱۵:۳۰

مرند

تختی

۱۳

جمعه

۹۱/۷/۷

پادگان مراغه / هرماس فاتح شیران

۱۵:۳۰

مراغه

پادگان

۱۴

“”

آلومینیوم حکمتی/ شهرداری مرند

۱۵:۳۰

تبریز

راه آهن

۱۵

“”

فولاد ظفربناب/ آذرکوثر

۱۵:۳۰

بناب

شهیدبهشتی

۱۶

“”

آیلین گسترش اسکو/ کانون آیدین مرند

۱۵:۳۰

اسکو

وحدت

۱۷

جمعه

۹۱/۷/۱۴

شهرداری مرند / هرماس فاتح شیران

۱۳

مرند

تختی

۱۸

“”

پادگان مراغه / فولادظفر بناب

۱۵

مراغه

پادگان

۱۹

“”

کانون آیدین مرند / آلومینیوم حکمتی

۱۵

مرند

تختی

۲۰

“”

آذرکوثر / آلین گسترش اسکو

۱۵

اسکو

وحدت

۲۱

جمعه

۹۱/۷/۲۱

هرماس فاتح شیران / فولاد ظفر بناب

۱۵

تبریز

پارک صنعتی

۲۲

“”

شهرداری مرند / کانون آیدین مرند

۱۵

مرند

تختی

۲۳

“”

آیلین گسترش اسکو / پادگان مراغه

۱۵

اسکو

وحدت

۲۴

“”

آلومینیوم حکمتی / آذرکوثر

۱۵

تبریز

راه آهن

۲۵

جمعه

۹۱/۷/۲۸

کانون آیدین مرند/ هرماس فاتح شیران

۱۴:۳۰

مرند

تختی

۲۶

“”

فولاد ظفربناب / آیلین گسترش اسکو

۱۴:۳۰

بناب

شهید بهشتی

۲۷

“”

آذرکوثر / شهرداری مرند

۱۴:۳۰

اسکو

وحدت

۲۸

“”

پادگان مراغه / آلومینیوم حکمتی

۱۴:۳۰

مراغه

پادگان

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید