مسابقات استانی

برنامه رفت مسابقات فوتبال رده (جام ولایت)امید و بزرگسالان استان در سال ۱۳۹۵

 

    برنامه رفت مسابقات فوتبال رده (جام ولایت)امید و بزرگسالان استان در سال ۱۳۹۵

 

شماره

تاریخ

تیم        با      تیم  

هفته

ساعت

محل

 

۱

۹۵/۲/۱۵

امیدعقاب / ستارگان اذربایجان

اول

۱۶

پایگاه

 

۲

“””””

“”  آذران پویش/ ملی پوشان تبریز

“””

۱۴

ارم

 

۳

“””””

“”  راهیان عاشورا / مهدیه تبریز

“””

۱۴

پارک صنعت

 

۴

“””””

“””  متحد یاران/ تراکتور اهر

“””

۱۴

مشعل

 

۵

“””

“””  شهاب تبریز/ چوب نما

“”””

۱۴

توحید

 

۶

“”””

“””  آذرکوثر / ماشین سازی

“””

۱۴

فرودگاه ۲

 

۱

۹۵/۲/۱۷

 ب  سهند عجبشیر/ تیماز خسروشاه

اول

۱۶

عجبشیر

 

۲

“”””

ب/  آذران پویش / منتخب اسکو

“””

۱۴

ارم

 

۳

“”””

ب/   اشگایا / سالار خسروشاه

“”

۱۶

خسروشاه

 

۴

“””

ب /  سپهر سبز/ مهدیه تبریز

“”

۱۴

مشعل

 

۷

۹۵/۲/۱۹

امید ملی پوشان تبریز/ عقاب

دوم

۱۴

توحید

 

۸

“”””

“”  ستارگان آذربایجان/ آذران پویش

“””

۱۴

ابوذر

 

۹

“””

“”” علم وادب تبریز/ راهیان عاشورا

“””

۱۴

فرودگاه

 

۱۰

“””

“””   تراکتوراهر/ شهاب تبریز

“””

۱۵

اهر

 

۱۱

“”””

امید  چوب نما/ متحد یاران تبریز

“””

۱۴

مشعل

 

۱۲

“”””

“”   سالار خسروشاه / آذرکوثر

“””

۱۶

خسروشاه

 

۵

۹۵/۲/۲۱

ب/  شهر داری زرنق/ سهند عجبشیر

دوم

۱۵

زرنق

 

۶

“””

“”   آوای نشاط/ آذران پویش

“”

۱۴

بابک

 

۷

“””

“”   تکاور تبریز/ اشگایا

“”

۱۴

مشعل

 

۸

“””

“” آ  رد هشترود/ سپهر سبز

“”

۱۵

هشترود

 

۱۳

۹۵/۲/۲۳

امید  عقاب / آذران پویش

سوم

۱۶

پایگاه

 

۱۴

“”””

“” ملی پوشان تبریز/ ستارگان اذربایجان

“””

۱۴

توحید

 

۱۵

“””

“” مهدیه تبریز/ علم وادب تبریز

“””

۱۶

توحید

 

 

“”” متحد یاران/ شهاب تبریز

 

۱۴

مشعل

 

 

 

شماره

تاریخ

تیم    با    تیم

هفته

ساعت

محل

 

۱۷

۹۵/۲/۲۳

امید  تراکتور اهر/ چوب نما

سوم

۱۵

اهر

 

۱۸

“”””””

“””  ماشین سازی/ سالار خسروشاه

“””

۱۷

مرزداران

 

۹

۹۵/۲/۲۵

ب تیماز خسروشاه/ شهرداری زرنق

سوم

۱۶

خسروشاه

 

۱۰

“”””

“””منتخب اسکو/ آوای نشاط تبریز

“””

۱۶

اسکو

 

۱۱

“”””

“””سالار خسروشاه / تکاور تبریز

“””

۱۸

خسروشاه

 

۱۲

“””

“”” مهدیه تبریز/ آرد هشترود

“””

۱۴

توحید

 

شماره

تاریخ

تیم    با     تیم

هفته

ساعت

محل

 

۱۹

۹۵/۲/۲۷

امید ستارگان آذربایجان/ عقاب

چهارم

۱۴

ابوذر

 

۲۰

“”””

“””ملی پوشان تبریز/ آذرپویش

“””

۱۴

توحید

 

۲۱

“”””

“””” مهدیه تبریز/ راهیان عاشورا

“””

۱۶

توحید

 

۲۲

“”””

 “”” تراکتور اهر/ متحد یاران

“””

۱۵

اهر

 

۲۳

“”””

“””  چوب نما / شهاب تبریز

“””

۱۴

مشعل

 

۲۶

“””

“”” ماشین سازی/ آذرکوثر

“””

۱۷

مرزداران

 

۱۳

۹۵/۲/۲۹

ب تیماز خسروشاه/ سهند عجبشیر

چهارم

۱۶

خسروشاه

 

۱۴

“”””

“”” منتخب اسکو/ آذران پویش

“”””

۱۶

اسکو

 

۱۵

“”””

“”” سالار خسرو شاه/ اشگایا

“””

۱۶

خسروشاه

 

۱۶

“”””

“””” مهدیه تبریز/ سپهر سبز

“”””

۱۴

توحید

 

۲۵

۹۵/۲/۳۱

امید  عقاب/ ملی پوشان تبریز

پنجم

۱۶

پایگاه

 

۲۶

“”””

“”” آذران پویش/ ستارگان آذربایجان

“”””

۱۴

ارم

 

۲۷

“””

“”””  راهیان عاشورا/ علم وادب تبریز

“”””

۱۴

پارک صنعت

 

۲۷

“”””

“””  شهاب تبریز/ تراکتور اهر

“”””

۱۴

توحید

 

۲۹

“””

“”””  متحد یاران/ چوب نما

“””

۱۴

مشعل

 

۳۰

“””

“””  آذرکوثر/ سالار خسروشاه

“”””

۱۶

فرودگاه۲

 

شماره

تاریخ

تیم     با    تیم

هفته

ساعت

محل

۱۷

۹۵/۳/۲

ب سهند عجبشیر/ شهرداری زرنق

پنجم

۱۴

عجشیر

۱۸

“”””

“””آذران پویش/ آوای نشاط

“”””

۱۴

ارم

۱۹

“”””

“”” اشگایا / تکاور تبریز

“”””

۱۶

اسکو

۲۰

“”””

“”” سپهر سبز/ آرد هشترود

“”””

۱۴

مشعل

۳۱

۹۵/۳/۴

امید  آذران پویش/ عقاب

ششم

۱۴

ارم

۳۲

“””””

“”ستارگان آذربایجان/ ملی پوشان تبریز

“”””

۱۴

ابوذر

۳۳

“”””

“”” علم وادب تبریز/ مهدیه تبریز

“”””

۱۶

فرودگاه

۳۴

“”””

“”شهاب تبریز/ متحد یاران

“”””

۱۴

توحید

۳۵

“”””

“”” چوب نما / تراکتور اهر

“”””

۱۴

مشعل

۳۶

“”””

“”” سالار خسروشاه/ ماشین سازی

“”””

۱۶

خسروشاه

۲۱

۹۵/۳/۶

ب / شهرداری زرنق/ تیماز خسروشاه

ششم

۱۵

زرنق

۲۲

“”””

“” آوای  نشاط تبریز/ منتخب اسکو

“”””

۱۴

توحید

۲۳

“”””

“”” تکاور تبریز/ سالار خسروشاه

“”””

۱۴

مشعل

۲۴

“”””

“””  آرد هشترود/ مهدیه تبریز

“”””

۱۵

هشترود

                                     

 

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید