فوتسال

برنامه جدید دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل ۹۹-۹۸

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی، برنامه جدید دور رفت مرحله مقدماتی فوتسال لیگ برتر استان فصل ۹۹-۹۸ به شرح ذیل می باشد:

گروه یک:

۱-هیأت فوتبال سراب

۲- مبل محتشم تبریز

۳- شهدای کلوانق (هریس)

۴- بسیج غدیر تبریز

گروه دو:

۱-گوارراه تبریز

۲- شهرداری سهند(شهر سهند)

۳-بیمه البرز شندآباد(شبستر)

۴-گونش قره داغ کلیبر

ردیف تاریخ روز زمان نام تیم ها سالن محل برگزاری هفته
۱ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ هیأت فوتبال سراب-مبل محتشم حجاب سراب اول
۲ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ گوارراه تبریز-گونش قره داغ کلیبر آتش نشانی ارم تبریز اول
۳ ۹۸/۷/۵ جمعه ۱۶ شهرداری سهند-البرز شندآباد مقاوم سهند اول
۴ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ مبل محتشم- بسیج غدیر تبریز آتش نشانی ارم تبریز دوم
۵ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ شهدای کلوانق – هیأت فوتبال سراب شهدای کلوانق دوم
۶ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ البرز شندآباد- گوارراه تبریز شهدای شندآباد دوم
۷ ۹۸/۷/۱۲ جمعه ۱۶ گونش قره داغ کلیبر- شهرداری سهند ستارخان کلیبر دوم
۸ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ مقاومت غدیر-هیأت فوتبال سراب ۹ دی تبریز سوم
۹ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ شهدای کلوانق- مبل محتشم شهدای کلوانق سوم
۱۰ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ گوارراه تبریز- شهرداری سهند آتش نشانی ارم تبریز سوم
۱۱ ۹۸/۷/۱۹ جمعه ۱۶ البرز شند آباد- گونش قره داغ کلیبر شهدای شندآباد سوم
۱۲ ۹۸/۷/۲۶ جمعه ۱۶ مقاومت غدیر – شهدای کلوانق ۹ دی تبریز معوقه