اجرائی کشوری

بخشنامه سازمان لیگ آزادگان به هیات های فوتبال استانها

بخشنامه سازمان لیگ آزادگان به هیاتهای استانهایی که بازیکنان آنها در آخرین مسابقات فصل 90-89 لیگ های دسته اول، دوم و سوم کشور 3 کارته شده اند، ابلاغ شد. طبق جلسه هیات رئیسه سازمان لیگ آزادگان در خصوص بازیکنانی که در آخرین مسابقات فصل 90-89 لیگ های دسته اول، دوم و سوم کشور ، 3 کارته شده اند به شرح زیر تصمیم گیری شد.
بازیکنانی که 3 کارت زرد در مسابقات متوالی یا متناوب دریافت کرده اند و یا کارت قرمز مستقیم گرفته باشند؛ محرومیت آنها لغو و بخشیده شده و می توانند در اولین مسابقه فصل 91-90 به شرط رعایت بقیه ضوابط و شرایط، باشگاه خود را همراهی نمایند.
لازم به ذکر است این بخشودگی شامل حال آن دسته از بازیکنانی که از سوی کمیته انضباطی محروم شده اند نخواهد شد و آنان می بایستی پس از اجرای احکام صادره در مسابقات شرکت نمایند.
ضمنا مدیران و سرپرستان تیم ها موظفند موارد فوق را برابر آیین نامه های موجود ، بررسی و کنترل کرد و در صورت بروز هرگونه تخلف در این زمینه برابر بند 12-6 ماده 6 از آیین نامه برگزاری مسابقات فصل 91-90 کلیه مسئولیت ها متوجه مسئولان یاد شده در تیم های مربوطه خواهد بود.