اخبار ویژه تصویری اسلایدی ریاست

بازدید میدانی ریاست هیأت فوتبال استان از زمین اختصاصی ورزشگاه شهید توانا شهرداری تبریز