امور شهرستان ها

بازدید از شهرستا نها

دری مسئول امور شهرستانهای هیآت فوتبال استان اعلام کرد… دری مسئول امور شهرستانهای هیآت فوتبال استان اعلام کرد؛در راستای بازدید از شهرستانها و رفع نواقصات و بررسی مشکلات هیآتهای فوتبال شهرستانها در این هفته دو بازدید در برنامه کاری این کمیته در نظر گرفته شده بود که خوشبختانه به لطف خداوند متعال روز چهارشنبه بازدید از شهرستان سراب انجام گردید و روز پنجشنبه نیز بازدید از شهرستان عجب شیر بود در این بازدید ها ریاست محترم هیآت فوتبال استان به همراه مسئولین کمیته های آموزش و مربیان، روابط عمومی ، اجرایی کشوری ، اجرایی استان، انضباطی ، فرهنگی و امور شهرستانها حضور داشتند.