امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان مراغه

رئیس و اعضاء هیات فوتبال استان با حضور در شهرستان مراغه از نزدیک مسائل و مشکلات این شهرستان را که در سالن اداره تربیت بدنی شهرستان مراغه با حضور رئیس اداره تربیت بدنی و اعضاء هیات فوتبال این شهرستان برگزار گردید مورد بررسی قرار دادند. در این جلسه ابتدا رئیس هیات فوتبال شهرستان مراغه آقای سعید غیاث و آقای طاهری دبیر هیات و همچنین آقای رحیم شاهین مسؤول کمیته داوران این هیات مشکلات خود را مطرح و در ادامه حاج آقا ششگلانی رئیس هیات فوتبال استان بطور مشروح مطالبی را در این زمینه ایراد نمودند.
در این جلسه آقای جهان سیر رئیس تربیت بدنی شهرستان مراغه نیز در خصوص مشکلات شهرستان ها مطالبی را طرح نمودند، در ادامه جلسه اعضای هیات فوتبال استان نیز در خصوص این شهرستان راهکارهای لازم و نکته نظرات خود را بیان نمودند و در نهایت ، جلسه با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد خاتمه یافت.