امور شهرستان ها

بازدید از شهرستان شبستر

دری مسؤول امور شهرستانها هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ به منظور بررسی مشکلات فوتبال شهرستان شبستر اعضای هیأت فوتبال استان در معیت ریاست محترم هیأت به شهرستان شبستر  اعزام و با رئیس اداره ورزش و جوانان ، رئیس هیأت فوتبال و اعضای هیأت فوتبال شبستر جلسه ای برگزار گردید و در مورد مشکلات فوتبال و  مرتفع سازی آن مورد بررسی و مقرر گردید در بحث آموزش و داوری توجه خاصی به شهرستان شبستر گردد.

در ادامه جلسه گزارشی از فعالیت هیأت فوتبال شبستر ارائه گردید و از تلاش مسؤولین اداره ورزش و جوانان و هیأت فوتبال و نیز سایر همکاران تقدیر و تشکر بعمل آمد.

دری افزود: در ادامه هیأت فوتبال استان در معیت آقای ششگلانی در کوزه کنان شبستر حضور یافته و  با شهردار محترم آن شهر آقای پورمهدی و شورای محترم کوزه کنان در عصر آن روز جلسه ای برگزار و ورزش کوزه کنان نیز در حوزه فوتبال و احداث زمین فوتبال مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید همکاری های لازم انجام پذیرد.