امور شهرستان ها

بازدید از شهرستانها

رئیس هیات فوتبال استان به همراه تنی چند از مسئولین کمیته های هیات فوتبال استان از شهرستان شبستر بازدید نمودند… در این دیداربا حضور در اداره تربیت بدنی شهرستان از نزدیک با مسائل و مشکلات موجود در شهرستان آشنا شده و با حضور در جلسه اعضاء هیات فوتبال شهرستان و همچنین رئیس تربیت بدنی شهرستان و قول مساعد رئیس هیات فوتبال استان و رئیس تربیت بدنی شهرستان نسبت به تجهیز هیات فوتبال شهرستان جلسه خاتمه پیدا کرد.
در ادامه از تجهیزات و امکانات موجود در شهرستان نیز بازدید به عمل آمد.