امور شهرستان ها

بازدید از شهرستانها

ریاست هیأت فوتبال استان به همراه تنی چند از مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان از شهرستان کلیبر بازدید و از نزدیک با مشکلات آن شهرستان بیشتر آشنا شدند. در این سفر، ریاست هیأت فوتبال استان به همراه احد دری مسؤول امور شهرستانها – کریم اصغرزاده مسؤول کمیته داوران – باقر ششگلانی مسؤول کمیته انضباطی – رضا محرم زاهی مسؤول کمیته پشتیبانی و تدارکات – جعفر علیزاده مسؤول کمیته اجرائی کشور – محمد رضا تقیون مسؤول روابط عمومی هیأت فوتبال استان – حسن غربالی مقدم دبیر کمیته فرهنگی هیأت فوتبال استان حضور داشتند.
در این بازدید پس از تشکیل جلسه با رئیس هیأت فوتبال و مسؤولین کمیته های شهرستان کلیبر مشکلات خود را مطرح و سپس مسؤولین کمیته های هیأت فوتبال استان در این خصوص نقطه نظرات خود را بیان و در نهایت حاج آقا ششگلانی موارد مطرح شده را جمع بندی و نسبت به رفع مشکلات موجود راهکارهای مناسب را ارائه نمودند در پایان جلسه با حضور در زمین چمن فوتبال آن شهرستان نسبت به استاندارد سازی زمین چمن فوتبال راهکارهای لازم را ارائه نمودند.