امور شهرستان ها

بازدید از شهرستانها

رئیس هیات فوتبال استان به همراه تنی چند از مسئولین کمیته های هیات فوتبال استان از شهرستان مرند بازدید نمودند… از آنجایی که شهرستان مرند یکی از شهرستانهای فعال در زمینه فوتبال میباشد لذا رئیس هیات فوتبال و اعضاء هیات نسبت به این شهرستان دیدگاه متفاوتی دارد.
در جلسه مشترک هیات فوتبال استان با اعضاء هیات فوتبال شهرستان که در محل اداره تربیت بدنی شهرستان مرند برگزار گردید ابتدا رئیس و اعضای هیات فوتبال شهرستان پس از طرح مسائل و مشکلات شهرستان اعضای و رئیس هیات فوتبال استان نیز نکته نظرات خود را اعلام و مقرر گردید بیش از پیش در خدمت شهرستانها باشیم.