اجرائی کشوری

تساوی نماینده استان در لیگ سه

 

شهرداری بناب از سری مسابقات لیگ سه مناطق و از هفته هفتم در بناب پذیرای شهرداری همدان بود.

علیرغم شایستگی تیم شهرداری بناب در مصاف با حریف به تساوی یک بر یک رضایت داد.