اجرائی کشوری

اولین اخبار از اردوی ترکیه

تيم تراكتورسازي كه در نيمه شب روز يكشنبه به مقصد شهر استانبول در كشور تركيه پرواز كرده بود صبح روز يكشنبه به استانبول وارد شد ودر محل اردوي تيم در گرين پارك استانبول مستقر شد. تيم تراكتورسازي كه در نيمه شب روز يكشنبه به مقصد شهر استانبول در كشور تركيه پرواز كرده بود صبح روز يكشنبه به استانبول وارد شد ودر محل اردوي تيم در گرين پارك استانبول مستقر شد.
محل اردو در منطقه اروپايي استانبول انتخاب شده و براي تمرينات تيم محل بسيار مناسبی بوده و از تجهيزات پيشرفته اي برخوردار است زمين چمن،سالن بدنسازي ، استخر وساير امكانات ويژه اي براي آماده سازي تيم مهيا شده است.