اعلام شرایط رده سنی مسابقات فوتسال لیگ امید – جوانان و نوجوانان

هیئت فوتبال تبریز

محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کمیته فوتسال در نظر دارد مسابقات لیگ امید – جوانان و نوجوانان در سال ۹۵-۹۴ برگزار کند

اعلام شرایط رده سنی امید:

۱- متولدین ۱۳۷۳/۱۰/۱۱ به بعد مجاز به حضور در مسابقات میباشد.

۲- حق شرکت ۵/۵۰۰/۰۰۰ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ابوریحان

۳- گواهی تحصیلی عکسدار – کارت دانشجو اعتبار ۹۳

۴- چهار قطعه عکس ۴×۳

۵- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

۶- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۷- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی (سرپرست – مربی – تدارکات)

۸- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۹- قرارداد سه برگ

۱۰- حق عضویت کادر فنی و بازیکنان ۱۱۰/۰۰۰ریال باشگاه ۱/۳۲۰/۰۰۰ ریال بشماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ هیأت فوتبال استان

اعلام شرایط رده سنی جوانان

۱- متولدین ۱۳۷۵/۱۰/۱۱ به بعد مجاز به حضور در مسابقات میباشد.

۲- حق شرکت ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال بشماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ابوریحان

۳- گواهی تحصیلی عکسدار – کارت دانشجو اعتبار ۹۳

۴- چهار قطعه عکس ۴×۳

۵- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

۶-کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۷- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)

۸- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۹- قرارداد سه برگ

۱۰- حق عضویت کادر فنی و بازیکن ۱۱۰/۰۰۰ مالک باشگاه ۱/۳۲۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ هیأت فوتبال استان

اعلام شرایط رده سنی نوجوانان

۱- متولدین ۱۳۷۸/۱۰/۱۱ به بعد مجاز به حضور مسابقات میباشد.

۲- حق شرکت ۳/۵۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی شعبه ابوریحان

۳- گواهی تحصیلی عکسدار

۴- چهار قطعه عکس ۴×۳

۵- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

۶- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

۷- ۱۶ نفر بازیکن و ۳ نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)

۸- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

۹- قرارداد سه برگی

۱۰- حق عضویت کادر فنی و بازیکنان مبلغ ۱۱۰/۰۰۰ ریال باشگاه ۱/۳۲۰/۰۰۰ ریال ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ هیأت فوتبال استان

۱۱- رضایت نامه محضری والدین