اعلام شرایط رده سنی مسابقات فوتسال لیگ امید – جوانان و نوجوانان

هیئت فوتبال تبریز

محمد پیروزرام مسؤول کمیته فوتسال هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛ کمیته فوتسال در نظر دارد مسابقات لیگ امید – جوانان و نوجوانان در سال 95-94 برگزار کند

اعلام شرایط رده سنی امید:

1- متولدین 1373/10/11 به بعد مجاز به حضور در مسابقات میباشد.

2- حق شرکت 5/500/000ریال به شماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان

3- گواهی تحصیلی عکسدار – کارت دانشجو اعتبار 93

4- چهار قطعه عکس 4×3

5- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

6- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

7- 16 نفر بازیکن و 3 نفر کادر فنی (سرپرست – مربی – تدارکات)

8- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

9- قرارداد سه برگ

10- حق عضویت کادر فنی و بازیکنان 110/000ریال باشگاه 1/320/000 ریال بشماره حساب 0109260750006 هیأت فوتبال استان

اعلام شرایط رده سنی جوانان

1- متولدین 1375/10/11 به بعد مجاز به حضور در مسابقات میباشد.

2- حق شرکت 4/500/000 ریال بشماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان

3- گواهی تحصیلی عکسدار – کارت دانشجو اعتبار 93

4- چهار قطعه عکس 4×3

5- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

6-کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

7- 16 نفر بازیکن و 3 نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)

8- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

9- قرارداد سه برگ

10- حق عضویت کادر فنی و بازیکن 110/000 مالک باشگاه 1/320/000 ریال به شماره حساب 0109260750006 هیأت فوتبال استان

اعلام شرایط رده سنی نوجوانان

1- متولدین 1378/10/11 به بعد مجاز به حضور مسابقات میباشد.

2- حق شرکت 3/500/000 ریال به شماره حساب 0109260750006 بانک ملی شعبه ابوریحان

3- گواهی تحصیلی عکسدار

4- چهار قطعه عکس 4×3

5- اصل و کپی شناسنامه و کارت ملی

6- کپی شناسنامه پدر صفحه اول و دوم

7- 16 نفر بازیکن و 3 نفر کادر فنی ( سرپرست – مربی – تدارکات)

8- معرفی کتبی از هیأت فوتبال شهرستان یا باشگاه

9- قرارداد سه برگی

10- حق عضویت کادر فنی و بازیکنان مبلغ 110/000 ریال باشگاه 1/320/000 ریال 0109260750006 هیأت فوتبال استان

11- رضایت نامه محضری والدین