اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ،برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان را اعلام کرد.

برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:

گروه اول 

هفته اول  یکشنبه 94/8/24

فخر شوشتر- فولاد خوزستان14:15تختی شوشترخوزستان
نوژن اصفهان-سپاهان اصفهان 14:15آزادی خوراسگان اصفهان
نفت آبادان-پیروزی برازجان14:15پیروزآبادان خوزستان

هفته دوم پنج شنبه 94/8/28
سپاهان اصفهان- استقلال بوشهر14:15صفائیه ا صفهان
فولاد خوزستان-نفت ابادان14:15اختصاصی اهوازخوزستان

جمعه 94/8/29
پیروزی برازجان- نوژن اصفهان14:15تختی برازجان بوشهر 

هفته سوم جمعه 94/9/6

نفت ابادان- فخر شوشتر14:00پیروزآبادان

استقلال بوشهر- پیروزی برازجان14:00قدس بوشهر
نوژن اصفهان- فولاد خوزستان14:00آزادی خوراسگان اصفهان

هفته چهارم پنجشنبه 94/9/12
پیروزی برازجان- سپاهان اصفهان14:00تختی برازجان بوشهر
فخر شوشتر- نوزن اصفهان14:00تختی شوشتر

جمعه 94/9/13

فولاد خوزستان- استقلال بوشهر12:00اختصاصی اهواز

 

هفته پنجم چهارشنبه 94/9/18

نوژن اصفهان- نفت ابادان14:00آزادی خوراسگان اصفهان
سپاهان اصفهان- فولاد خوزستان14:00صفائیه اصفهان
استقلال بوشهر- فخر شوشتر14:00قدس بوشهر

گروه  دوم 

هفته اول پنجشنبه 94/8/28

مس کرمان- مس رفسنجان14:15سلیمی کیاکرمان
خلیج فارس شیراز- برق شیراز14:15ارتش شیراز
ذوب آهن اصفهان-البدر بندر کنگ14:15منتظریدرچه اصفهان

هفته دوم جمعه 94/9/6

خلیج فارس شیراز-مس کرمان14:00ارتش شیرازفارس
البدر بندر کنگ – مس رفسنجان14:00اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
برق شیراز- ذوب اهن اصفهان14:00اختصاصی شیراز

هفته سوم پنجشنبه 94/9/12
مس کرمان- البدر بندر کنگ14:00سلیمی کیاکرمان

جمعه 94/9/13

ذوب آهن اصفهان – خلیج فارس شیراز14:00منتظریدرچه اصفهان
مس رفسنجان-برق شیراز14:00شهداء رفسنجان کرمان

هفته چهارم جمعه 94/9/20

ذوب اهن اصفهان-  مس کرمان12:00منتظریدرچه اصفهان
برق شیراز- البدر بندر کنگ14:00اختصاصی شیراز
خلیج فارس شیراز- مس رفسنجان14:00 ارتش شیراز

هفته پنجم جمعه 94/9/27

مس کرمان- برق شیراز14:00سلیمی کیاکرمان
مس رفسنجان- ذوب اهن اصفهان14:00شهداءرفسنجان کرمان
البدر بندر کنگ – خلیج فارس شیراز14:00اختصاصی بندر کنگ هرمزگان

گروه سوم

هفته اول پنجشنبه 94/8/28

شهرداری تبریز- دبیری تبریز14:15پارک صنعت تبریز
نود ارومیه- شهرداری همدان14:15تختی ارومیه آ. غربی
ذوب اهن اردبیل-شهرداری اردبیل14:15علی دایی اردبیل

هفته دوم جمعه 94/9/6

نود ارومیه – شهرداری تبریز14:00تختی ارومیه آ. غربی
شهرداری اردبیل-  دبیری تبریز14:00علی دایی اردبیل
شهرداری همدان – ذوب اهن اردبیل 14:00اختصاصی همدان

هفته سوم جمعه 94/9/13

شهرداری تبریز-شهرداری اردبیل14:15 پارک صنعت تبریز
ذوب آهن اردبیل-نود ارومیه14:00 علی دایی اردبیل
دبیری تبریز-شهرداری همدان12:00 پارک صنعت تبریز

 

هفته چهارم جمعه 94/9/20

ذوب اهن اردبیل- شهرداری تبریز14:00علی دایی اردبیل
شهرداری همدان- شهرداری اردبیل14:00اختصاصی همدان
نود ارومیه -دبیری تبریز14:00تختی ارومیه آ. غربی

هفته پنجم جمعه 94/9/27

شهرداری تبریز – شهرداری همدان12:00پارک صنعت تبریز
دبیری تبریز – ذوب اهن اردبیل 14:15پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- نود ارومیه14:00علی دایی اردبیل

گروه چهارم 


هفته اول پنجشنبه 94/8/28

متین بابل- شهداء قائمشهر14:15موزیرج بابل مازندران
کادوس استارا- شهرداری رشت14:15وحدت آستاراگیلان

ملوان بندر انزلی- مقاومت تهران14:15اولکلویرانزلی

هفته دوم پنجشنبه 94/9/5

شهرداری رشت-ملوان بندر انزلی14:00عضدی رشت

جمعه 94/9/6

کادوس استارا-  متین بابل14:00وحدت آستاراگیلان
مقاومت تهران- شهداء قائمشهر14:005 آذرتهران

 

هفته سوم 
سه شنبه 94/9/10

 
ملوان بندر انزلی -کادوس استارا14:00کلویرانزلی

جمعه 94/9/13
شهداء قائمشهر- شهرداری رشت 14:00وطنی قائمشهر
متین بابل-مقاومت تهران14:00موزیرج بابل

هفته چهارم جمعه 94/9/20

ملوان بندر انزلی- شهداء قائمشهر14:00کلویرانزلی
شهرداری رشت-مقاومت تهران12:00عضدی رشت
کادوس استارا- شهداء قائمشهر14:00وحدت آستاراگیلان

هفته پنجم جمعه 94/9/27

متین بابل- شهرداری رشت14:00موزیرج بابل
شهداء قائمشهر – ملوان بندر انزلی14:00وطنی قائمشهر
مقاومت تهران- کادوس آستارا14:005 آذرتهران

گروه پنجم 


هفته اول 
پنجشنبه  94/8/28

هدف بابلسر- پدیده ساری14:00علیزاده بابلسرمازندران
پیشگامان مشهد- پنت هاوس مشهد14:15تختی مشهد
سایپا مشهد- استیل البرز آق قلا12:00تختی مشهد

هفته دوم جمعه 94/9/5

پیشگامان مشهد- هدف  بابلسر14:15تختی مشهد
استیل البرز آق قلا- پدیده ساری14:15شهداءآق قلاگلستان
پنت هاوس مشهد- سایپا مشهد12:00تختی مشهد

هفت سوم سه شنبه 94/9/10

سایپا مشهد- پیشگامان مشهد14:00تختی مشهد

پنجشنبه 94/9/12

هدف  بابلسر- استیل البرز آق قلا14:00علیزاده بابلسرمازندران

جمعه  94/9/13

پدیده ساری- پنت هاوس مشهد14:00اختصاصی تیرکلا ساری مازندران

هفته چهارم چهارشنبه 94/9/18

سایپا مشهد- هدف بابلسر14:00تختی مشهد

شنبه 21/9/1394

پنت هاوس مشهد-  استیل البرز آق قلا12:00تختی مشهد
پیشگامان مشهد- پدیده ساری14:15تختی مشهد

هفته پنجم جمعه 94/9/27

هدف  بابلسر – پنت هاوس مشهد14:00علیزاده بابلسر
پدیده ساری- سایپا مشهد14:00 اختصاصی تیرکلا ساری مازندران
استیل البرز آق قلا- پیشگامان مشهد14:00شهداءآق قلاگلستان