اجرائی کشوری

اعلام برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان

 

کمیته مسابقات سازمان لیگ،برنامه هفته اول تا پنجم لیگ برتر نونهالان را اعلام کرد.

برنامه رقابتهای فوق به شرح زیر است:

گروه اول 

هفته اول  یکشنبه ۹۴/۸/۲۴

فخر شوشتر- فولاد خوزستان۱۴:۱۵تختی شوشترخوزستان
نوژن اصفهان-سپاهان اصفهان ۱۴:۱۵آزادی خوراسگان اصفهان
نفت آبادان-پیروزی برازجان۱۴:۱۵پیروزآبادان خوزستان

هفته دوم پنج شنبه ۹۴/۸/۲۸
سپاهان اصفهان- استقلال بوشهر۱۴:۱۵صفائیه ا صفهان
فولاد خوزستان-نفت ابادان۱۴:۱۵اختصاصی اهوازخوزستان

جمعه ۹۴/۸/۲۹
پیروزی برازجان- نوژن اصفهان۱۴:۱۵تختی برازجان بوشهر 

هفته سوم جمعه ۹۴/۹/۶

نفت ابادان- فخر شوشتر۱۴:۰۰پیروزآبادان

استقلال بوشهر- پیروزی برازجان۱۴:۰۰قدس بوشهر
نوژن اصفهان- فولاد خوزستان۱۴:۰۰آزادی خوراسگان اصفهان

هفته چهارم پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲
پیروزی برازجان- سپاهان اصفهان۱۴:۰۰تختی برازجان بوشهر
فخر شوشتر- نوزن اصفهان۱۴:۰۰تختی شوشتر

جمعه ۹۴/۹/۱۳

فولاد خوزستان- استقلال بوشهر۱۲:۰۰اختصاصی اهواز

 

هفته پنجم چهارشنبه ۹۴/۹/۱۸

نوژن اصفهان- نفت ابادان۱۴:۰۰آزادی خوراسگان اصفهان
سپاهان اصفهان- فولاد خوزستان۱۴:۰۰صفائیه اصفهان
استقلال بوشهر- فخر شوشتر۱۴:۰۰قدس بوشهر

گروه  دوم 

هفته اول پنجشنبه ۹۴/۸/۲۸

مس کرمان- مس رفسنجان۱۴:۱۵سلیمی کیاکرمان
خلیج فارس شیراز- برق شیراز۱۴:۱۵ارتش شیراز
ذوب آهن اصفهان-البدر بندر کنگ۱۴:۱۵منتظریدرچه اصفهان

هفته دوم جمعه ۹۴/۹/۶

خلیج فارس شیراز-مس کرمان۱۴:۰۰ارتش شیرازفارس
البدر بندر کنگ – مس رفسنجان۱۴:۰۰اختصاصی بندر کنگ هرمزگان
برق شیراز- ذوب اهن اصفهان۱۴:۰۰اختصاصی شیراز

هفته سوم پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲
مس کرمان- البدر بندر کنگ۱۴:۰۰سلیمی کیاکرمان

جمعه ۹۴/۹/۱۳

ذوب آهن اصفهان – خلیج فارس شیراز۱۴:۰۰منتظریدرچه اصفهان
مس رفسنجان-برق شیراز۱۴:۰۰شهداء رفسنجان کرمان

هفته چهارم جمعه ۹۴/۹/۲۰

ذوب اهن اصفهان-  مس کرمان۱۲:۰۰منتظریدرچه اصفهان
برق شیراز- البدر بندر کنگ۱۴:۰۰اختصاصی شیراز
خلیج فارس شیراز- مس رفسنجان۱۴:۰۰ ارتش شیراز

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۷

مس کرمان- برق شیراز۱۴:۰۰سلیمی کیاکرمان
مس رفسنجان- ذوب اهن اصفهان۱۴:۰۰شهداءرفسنجان کرمان
البدر بندر کنگ – خلیج فارس شیراز۱۴:۰۰اختصاصی بندر کنگ هرمزگان

گروه سوم

هفته اول پنجشنبه ۹۴/۸/۲۸

شهرداری تبریز- دبیری تبریز۱۴:۱۵پارک صنعت تبریز
نود ارومیه- شهرداری همدان۱۴:۱۵تختی ارومیه آ. غربی
ذوب اهن اردبیل-شهرداری اردبیل۱۴:۱۵علی دایی اردبیل

هفته دوم جمعه ۹۴/۹/۶

نود ارومیه – شهرداری تبریز۱۴:۰۰تختی ارومیه آ. غربی
شهرداری اردبیل-  دبیری تبریز۱۴:۰۰علی دایی اردبیل
شهرداری همدان – ذوب اهن اردبیل ۱۴:۰۰اختصاصی همدان

هفته سوم جمعه ۹۴/۹/۱۳

شهرداری تبریز-شهرداری اردبیل۱۴:۱۵ پارک صنعت تبریز
ذوب آهن اردبیل-نود ارومیه۱۴:۰۰ علی دایی اردبیل
دبیری تبریز-شهرداری همدان۱۲:۰۰ پارک صنعت تبریز

 

هفته چهارم جمعه ۹۴/۹/۲۰

ذوب اهن اردبیل- شهرداری تبریز۱۴:۰۰علی دایی اردبیل
شهرداری همدان- شهرداری اردبیل۱۴:۰۰اختصاصی همدان
نود ارومیه -دبیری تبریز۱۴:۰۰تختی ارومیه آ. غربی

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۷

شهرداری تبریز – شهرداری همدان۱۲:۰۰پارک صنعت تبریز
دبیری تبریز – ذوب اهن اردبیل ۱۴:۱۵پارک صنعت تبریز
شهرداری اردبیل- نود ارومیه۱۴:۰۰علی دایی اردبیل

گروه چهارم 


هفته اول پنجشنبه ۹۴/۸/۲۸

متین بابل- شهداء قائمشهر۱۴:۱۵موزیرج بابل مازندران
کادوس استارا- شهرداری رشت۱۴:۱۵وحدت آستاراگیلان

ملوان بندر انزلی- مقاومت تهران۱۴:۱۵اولکلویرانزلی

هفته دوم پنجشنبه ۹۴/۹/۵

شهرداری رشت-ملوان بندر انزلی۱۴:۰۰عضدی رشت

جمعه ۹۴/۹/۶

کادوس استارا-  متین بابل۱۴:۰۰وحدت آستاراگیلان
مقاومت تهران- شهداء قائمشهر۱۴:۰۰۵ آذرتهران

 

هفته سوم 
سه شنبه ۹۴/۹/۱۰

 
ملوان بندر انزلی -کادوس استارا۱۴:۰۰کلویرانزلی

جمعه ۹۴/۹/۱۳
شهداء قائمشهر- شهرداری رشت ۱۴:۰۰وطنی قائمشهر
متین بابل-مقاومت تهران۱۴:۰۰موزیرج بابل

هفته چهارم جمعه ۹۴/۹/۲۰

ملوان بندر انزلی- شهداء قائمشهر۱۴:۰۰کلویرانزلی
شهرداری رشت-مقاومت تهران۱۲:۰۰عضدی رشت
کادوس استارا- شهداء قائمشهر۱۴:۰۰وحدت آستاراگیلان

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۷

متین بابل- شهرداری رشت۱۴:۰۰موزیرج بابل
شهداء قائمشهر – ملوان بندر انزلی۱۴:۰۰وطنی قائمشهر
مقاومت تهران- کادوس آستارا۱۴:۰۰۵ آذرتهران

گروه پنجم 


هفته اول 
پنجشنبه  ۹۴/۸/۲۸

هدف بابلسر- پدیده ساری۱۴:۰۰علیزاده بابلسرمازندران
پیشگامان مشهد- پنت هاوس مشهد۱۴:۱۵تختی مشهد
سایپا مشهد- استیل البرز آق قلا۱۲:۰۰تختی مشهد

هفته دوم جمعه ۹۴/۹/۵

پیشگامان مشهد- هدف  بابلسر۱۴:۱۵تختی مشهد
استیل البرز آق قلا- پدیده ساری۱۴:۱۵شهداءآق قلاگلستان
پنت هاوس مشهد- سایپا مشهد۱۲:۰۰تختی مشهد

هفت سوم سه شنبه ۹۴/۹/۱۰

سایپا مشهد- پیشگامان مشهد۱۴:۰۰تختی مشهد

پنجشنبه ۹۴/۹/۱۲

هدف  بابلسر- استیل البرز آق قلا۱۴:۰۰علیزاده بابلسرمازندران

جمعه  ۹۴/۹/۱۳

پدیده ساری- پنت هاوس مشهد۱۴:۰۰اختصاصی تیرکلا ساری مازندران

هفته چهارم چهارشنبه ۹۴/۹/۱۸

سایپا مشهد- هدف بابلسر۱۴:۰۰تختی مشهد

شنبه ۲۱/۹/۱۳۹۴

پنت هاوس مشهد-  استیل البرز آق قلا۱۲:۰۰تختی مشهد
پیشگامان مشهد- پدیده ساری۱۴:۱۵تختی مشهد

هفته پنجم جمعه ۹۴/۹/۲۷

هدف  بابلسر – پنت هاوس مشهد۱۴:۰۰علیزاده بابلسر
پدیده ساری- سایپا مشهد۱۴:۰۰ اختصاصی تیرکلا ساری مازندران
استیل البرز آق قلا- پیشگامان مشهد۱۴:۰۰شهداءآق قلاگلستان

درباره نویسنده

هیئت فوتبال آذربایجانشرقی

افزودن نظر

برای نظر دادن به مطلب کلیک کنید