اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور

برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور از هفته ششم تا یازدهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد. برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور از هفته ششم تا یازدهم از سوی سازمان لیگ آزادگان اعلام شد.

هفته ششم: پنجشنبه 19/8/90
اتکا گلستان – داماش ایرانیان – ساعت 14 – ورزشگاه آزادی گرگان
استیل آذین – فولاد یزد – ساعت 14 – ورزشگاه تختی سمنان
نساجی مازندران – شهرداری یاسوج – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
پیکان – ابومسلم خراسان – ساعت 15/14 – ورزشگاه ایران خودرو تهران
شهرداری اراک – سایپا شمال – ساعت 15/14 – ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک
کهر زاگرس لرستان – نفت مسجد سلیمان – ساعت 15/14 – ورزشگاه تختی درود
نیروی زمینی تهران – آلومینیوم هرمزگان – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
صنعتی کاوه تهران – تربیت یزد – ساعت 15/14 – ورزشگاه شهدا شهر قدس
شیرین فراز کرمانشاه – گل گهر سیرجان – ساعت30/14 – ورزشگاه انقلاب کرمانشاه
گسترش فولاد تبریز – صنعت ساری – ساعت 30/14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
پاس همدان – ماشین سازی تبریز – ساعت 30/14 – ورزشگاه قدس همدان
شهرداری بندرعباس – پیام مخابرات فارس – ساعت 30/14 – ورزشگاه تختی بندرعباس
استقلال صنعتی – برق شیراز – ساعت 15 – ورزشگاه تختی اهواز
ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان – ساعت 15 – ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

هفته هفتم
چهارشنبه 25/8/90
تربیت یزد – نیروی زمینی تهران – ساعت 14 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
پیام مخابرات فارس – شهرداری اراک – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز
پنجشنبه 26/8/90
ابومسلم خراسان – شهرداری بندرعباس – ساعت 14 – ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
فولاد یزد – اتکا گلستان – ساعت 14 – ورزشگاه شهید نصیری یزد
صنعت ساری – پیکان – ساعت 14 – ورزشگاه شهدا ساری
مس رفسنجان – استیل آذین – ساعت 14 – ورزشگاه تختی رفسنجان
سایپا شمال – ایرانجوان بوشهر – ساعت 14 – ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
شهرداری یاسوج – شیرین فراز کرمانشاه – ساعت 14 – ورزشگاه تختی یاسوج
داماش ایرانیان – گسترش فولاد تبریز – ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران
گل گهر سیرجان – کهر زاگرس لرستان – ساعت 14 – ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان
برق شیراز – نساجی مازندران – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز
ماشین سازی تبریز – صنعتی کاوه تهران – ساعت 14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
آلومینیوم هرمزگان – استقلال صنعتی – ساعت 30/14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
نفت مسجد سلیمان – پاس همدان – ساعت 45/14 – اختصاصی نفت مسجد سلیمان

هفته هشتم
سه شنبه 1/9/90
داماش ایرانیان – صنعت ساری – ساعت 14 – ورزشگاه کارگران تهران
شهرداری اراک – ابومسلم خراسان – ساعت 14 – ورزشگاه امام خمینی (ره) تهران
استیل آذین – سایپا شمال – ساعت 14 – ورزشگاه تختی سمنان
برق شیراز – شهرداری یاسوج – ساعت 14 – ورزشگاه حافظیه شیراز
نیروی زمینی تهران – ماشین سازی تبریز – ساعت 14 – ورزشگاه شهدا نزاجا تهران
چهارشنبه 2/9/90
گسترش فولاد تبریز – فولاد یزد – ساعت 14 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
پنجشنبه 3/9/90
صنعتی کاوه تهران – نفت مسجد سلیمان – ساعت 14 – ورزشگاه هما تهران
اتکا گلستان – مس رفسنجان – ساعت 14 – ورزشگاه آزادی گرگان
پاس همدان – گل گهر سیرجان – ساعت 14 – ورزشگاه قدس همدان
گهر زاگرس درود – شیرین فراز کرمانشاه – ساعت 14 – ورزشگاه تختی درود
نساجی مازندران – آلومینیوم هرمزگان – ساعت 14 – ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر
شهرداری بندرعباس – پیکان – ساعت 15/14 – ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
ایرانجوان بوشهر-پیام مخابرات فارس-ساعت 14:30-شهید بهشتی-بوشهر
استقلال صنعتی – تربیت یزد – ساعت 30/14 – ورزشگاه تختی اهواز

یکشنبه 6/9/90-معوقه هفته دوم-ساعت 14:00
استیل آذین-صنعت ساری-تختی-سمنان
چهارشنبه9/9/90-هفته نهم
فولاد یزد-داماش ایرانیان-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00
پنجشنبه 10/9/90-هفته نهم ساعت 14:00
پیکان-شهرداری اراک-ایران خودرو-رفسنجان-ساعت 14:00
مس رفسنجان-گسترش فولاد تبریز-تختی-رفسنجان-ساعت 14:00
سایپا شمال-اتکا گلستان-شهید وطنی-قائم شهر-ساعت 14:00
شیرین فراز کرمانشاه-پاس همدان-انقلاب-کرمانشاه-ساعت 14:00
تربیت یزد-نساجی مازندران-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00
گل گهر سیرجان-صنعتی کاوه تهران-اختصاصی گل گهر-سیرجان-ساعت 14:00
آلومینیوم هرمزگان-برق شیراز-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت 14:15
نفت مسجد سلیمان-نیروی زمینی تهران-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان-ساعت 14:30
جمعه 11/9/90- هفته نهم
صنعت ساری-شهرداری بندرعباس-شهدا-ساری ساعت 14:00
پیام مخابرات فارس-استیل آذین-حافظیه-شیراز ساعت 14:00
شهرداری یاسوج-گهر زاگرس درود-تختی-یاسوج ساعت 14:00
ماشین سازی تبریز-استقلال صنعتی-یادگار امام(ره)تبریز ساعت 14:00
شنبه12/9/90
ابومسلم خراسان-ایرانجوان بوشهر-تختی-مشهد ساعت 14:00
جمعه 18/9/90-هفته دهم
فولاد یزد-صنعت ساری-شهید نصیری-یزد ساعت 14:00
شهرداری اراک-شهرداری بندرعباس-امام خمینی (ره)-اراک ساعت 14:00
داماش ایرانیان-مس رفسنجان-کارگران-تهران ساعت 14:00
نیروی زمینی تهران-گل گهر سیرجان-شهدا نزاجا-تهران ساعت 14:00
استیل آذین-ابومسلم خراسان-تختی-سمنان ساعت 14:00
اتکا گلستان-پیام مخابرات فارس-آزادی-گرگان ساعت 14:00
نساجی مازندران-ماشین سازی تبریز-شهید وطنی-قائم شهر ساعت 14:00
پاس همدان-گهر زاگرس درود-قدس-همدان ساعت 14:00
صنعتی کاوه تهران-شیرین فراز کرمانشاه-هما-تهران ساعت 14:00
آلومینیوم هرمزگان-شهرداری یاسوج-خلیج فارس-بندرعباس ساعت 14:00
ایرانجوان بوشهر-پیکان –شهید بهشتی-بوشهر ساعت 14:00
شنبه19/9/90-هفته دهم
گسترش فولاد تبریز-سایپا شمال-یادگار امام(ره)-تبریز-ساعت 14:00
برق شیراز-تربیت یزد-حافظیه-شیراز-ساعت 14:00
استقلال صنعتی-نفت مسجد سلیمان-تختی-اهواز-ساعت 14:30
پنجشنبه 24/9/90هفته یازدهم
صنعت ساری-شهرداری اراک-شهدا-ساری-ساعت 14:00
مس رفسنجان-فولاد یزد-تختی-رفسنجان-ساعت 14:00
شیرین فراز کرمانشاه-نیروی زمینی تهران-انقلاب-کرمانشاه-ساعت 14:00
پیکان-استیل آذین-ایران خودرو-تهران-ساعت 14:00
ابومسلم خراسان-اتکا گلستان-تختی-مشهد-ساعت 14:00
شهرداری یاسوج-پاس همدان-تختی-یاسوج-ساعت 14:00
گهر زاگرس درود-صنعتی کاوه تهران-تختی-درود-ساعت 14:00
شهرداری بندرعباس-ایرانجوان بوشهر-خلیج فارس-بندرعباس-ساعت 14:00
جمعه 25/9/90-هفته یازدهم
گل گهر سیرجان-استقلال صنعتی-اختصاصی گل گهر-سیرجان-ساعت 14:00
ماشین سازی تبریز-برق شیراز-یادگار امام(ره)تبریز-ساعت 14:00
سایپا شمال-داماش ایرانیان-شهید وطنی-قائم شهر-ساعت 14:00
پیام مخابرات فارس-گسترش فولاد تبریز-حافظیه-شیراز-ساعت 14:00
تربیت یزد-آلومینیوم هرمزگان-شهید نصیری-یزد-ساعت 14:00
نفت مجسد سلیمان-نساجی مازندران-اختصاصی نفت-مسجد سلیمان-ساعت 14:30