اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ دسته اول باشگاههای کشور

کمیته مسابقات برنامه 5 هفته از رقابتهای لیگ باشگاههای کشور از گروه A و B را اعلام کرد… گروه A

هفته اول:

شهرداری بندرعباس-مقاومت سپاسی شیراز

شن سا اراک-صنعتی کاوه تهران

داماش گیلان-فولاد سپاهان نوین

پیام خراسان-اتکا گلستان

گل گهر سیرجان-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-مس رفسنجان

نفت اهواز-تربیت یزد

هفته دوم:

شن سا اراک-شهرداری بندرعباس

فولاد سپاهان نوین-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی کاوه تهران-پیام خراسان

شهرداری یاسوج-داماش گیلان

اتکا گلستان-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-گل گهر سیرجان

مس رفسنجان-نفت اهواز

هفته سوم:

شهرداری بندرعباس-فولاد سپاهان نوین اصفهان

پیام خراسان-شن سا اراک

مقاومت سپاسی شیراز-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-صنعتی کاوه تهران

داماش گیلان-تربیت یزد

نفت اهواز-اتکا گلستان

گل گوهر سیرجان-مس رفسنجان

هفته چهارم:

پیام خراسان-شهرداری بندرعباس

شهرداری یاسوج-فولاد سپاهان نوین اصفهان

شن سا اراک-پتروشیمی تبریز

تربیت یزد-مقاومت سپاسی شیراز

صنعتی کاوه تهران-نفت اهواز

مس رفسنجان-داماش گیلان

اتکا گلستان-گل گوهر سیرجان

هفته پنجم:

شهرداری بندر عباس-شهرداری یاسوج

پتروشیمی تبریز-پیام خراسان

فولاد سپاهان نوین اصفهان-تربیت یزد

نفت اهواز-شن سا اراک

مقاومت سپاسی شیراز-مس رفسنجان

گل گوهر سیرجان-صنعتی کاوه تهران

داماش گیلان-اتکا گلستان

گروه B:

هفته اول:

فولاد یزد-مس سرچشمه کرمان

گسترش فولاد تبریز-داماش درود

مهرکام پارس تهران-استقلال اهواز

نساجی مازندران-ابومسلم خراسان

برق شیراز-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-پیام مخابرات فارس

شیرین فراز کرمانشاه-سپید رود رشت

هفته دوم:

گسترش فولاد تبریز-فولاد یزد

استقلال اهواز-مس سرچشمه کرمان

داماش درود-نساجی مازندران

آلومینیوم هرمزگان-مهرکام پارس تهران

ابومسلم خراسان-ایرانجوان بوشهر

سپیدرود رشت-برق شیراز

پیام مخابرات فارس-شیرین فراز کرمانشاه

هفته سوم:

فولاد یزد-استقلال اهواز

نساجی مازندران-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه کرمان-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-داماش درود

مهرکام پارس تهران-سپید رود رشت

شیرین فراز کرمانشاه-ابومسلم خراسان

برق شیراز-پیام مخابرات فارس

هفته چهارم:

نساجی مازندران-فولاد یزد

آلومینیوم هرمزگان-استقلال اهواز

گسترش فولا دتبریز-ایرانجوان بوشهر

سپید رود رشت-مس سرچشمه کرمان

داماش درود-شیرین فراز کرمانشاه

پیام مخابرات فارس-مهرکام پارس تهران

ابومسلم خراسان-برق شیراز

هفته پنجم:

فولاد یزد-آلومینیوم هرمزگان

ایرانجوان بوشهر-نساجی مازندران

استقلال اهواز-سپید رود رشت

شیرین فراز کرمانشاه-گسترش فولاد تبریز

مس سرچشمه کرمان-پیام مخابرات فارس

برق شیراز-داماش درود

مهرکام پارس تهران-ابومسلم خراسان