هیئت فوتبال تبریز
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و دوم تا بیست ششم

برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و دوم تا بیست و ششم از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد.

هفته بیست و دوم: چهارشنبه ۵/۱۱/۹۰
ذوب آهن – ملوان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
صبای قم – شاهین بوشهر – ساعت ۳۰ /۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
فجر شهید سپاسی – مس کرمان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت تهران – فولاد مبارکه – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه دستگردی تهران
داماش گیلان – سایپا – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری تبریز – تراکتورسازی تبریز – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
مس سرچشمه – راه آهن – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان
استقلال – فولاد خوزستان – ساعت ۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران
نفت آبادان – پیروزی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و سوم: یکشنبه ۹/۱۱/۹۰
مس کرمان – داماش گیلان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان
فولاد مبارکه – فجر شهید سپاسی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
ملوان – صبای قم – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه تختی انزلی
راه آهن – شهرداری تبریز – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه اکباتان تهران
فولاد خوزستان – نفت آبادان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی اهواز
سایپا – نفت تهران – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه انقلاب کرج
پیروزی – ذوب آهن – ساعت ۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران
شاهین بوشهر – مس سرچشمه – ساعت ۱۶ – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
تراکتورسازی – استقلال – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
هفته بیست و چهارم: پنجشنبه ۱۳/۱۱/۹۰
استقلال – پیروزی – ساعت ۱۸ – ورزشگاه آزادی تهران
مس کرمان – سایپا – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان
صبای قم – مس سرچشمه – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
ذوب آهن – شاهین بوشهر – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
جمعه ۱۴/۱۱/۹۰
داماش گیلان – فولاد مبارکه – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه عضدی رشت
نفت تهران – تراکتورسازی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه دستگردی تهران
فجر شهید سپاسی – راه آهن – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت آبادان – ملوان – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری تبریز – فولاد خوزستان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
هفته بیست و پنجم: دوشنبه ۱۷/۱۱/۹۰
مس سرچشمه – ذوب آهن – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان
سایپا – استقلال – ساعت ۱۷ – ورزشگاه تختی تهران
سه شنبه ۱۸/۱۱/۹۰
پیروزی – فجر شهید سپاسی – ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران
شاهین بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت ۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران
چهارشنبه ۱۹/۱۱/۹۰
ملوان – نفت تهران – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه تختی انزلی
سپاهان – مس کرمان – ساعت ۳۰/۱۵- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
تراکتورسازی – نفت آبادان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تهران
پنجشنبه ۲۰/۱۱/۹۰
راه آهن – داماش گیلان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه اکباتان تهران
فولاد خوزستان – صبای قم – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی اهواز
هفته بیست و ششم: سه شنبه ۲۵/۱۱/۹۰
استقلال – ملوان – ساعت ۱۵/۱۷ – ورزشگاه آزادی تهران
شهرداری تبریز – مس سرچشمه – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
فولاد مبارکه – سایپا – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
نفت تهران – ذوب آهن – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه دستگردی تهران
نفت آبادان – راه آهن – ساعت ۱۶ – ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه ۲۶/۱۱/۹۰
صبای قم – پیروزی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داماش گیلان – شاهین – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه عضدی رشت
فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان – تراکتورسازی – ساعت ۳۰/۱۵ – ورزشگاه باهنر کرمان