هیئت فوتبال تبریز
اجرائی کشوری

اعلام برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و دوم تا بیست ششم

برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته بیست و دوم تا بیست و ششم از سوی سازمان لیگ برتر اعلام شد.

هفته بیست و دوم: چهارشنبه 5/11/90
ذوب آهن – ملوان – ساعت 30/15 – ورزشگاه ذوب آهن فولادشهر
صبای قم – شاهین بوشهر – ساعت 30 /15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
فجر شهید سپاسی – مس کرمان – ساعت 30/15 – ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت تهران – فولاد مبارکه – ساعت 30/15 – ورزشگاه دستگردی تهران
داماش گیلان – سایپا – ساعت 30/15 – ورزشگاه عضدی رشت
شهرداری تبریز – تراکتورسازی تبریز – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
مس سرچشمه – راه آهن – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان
استقلال – فولاد خوزستان – ساعت 18 – ورزشگاه آزادی تهران
نفت آبادان – پیروزی – ساعت 30/15 – ورزشگاه تختی آبادان
هفته بیست و سوم: یکشنبه 9/11/90
مس کرمان – داماش گیلان – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان
فولاد مبارکه – فجر شهید سپاسی – ساعت 30/15 – ورزشگاه ذوب آهن اصفهان
ملوان – صبای قم – ساعت 30/15 – ورزشگاه تختی انزلی
راه آهن – شهرداری تبریز – ساعت 30/15 – ورزشگاه اکباتان تهران
فولاد خوزستان – نفت آبادان – ساعت 16 – ورزشگاه تختی اهواز
سایپا – نفت تهران – ساعت 30/15 – ورزشگاه انقلاب کرج
پیروزی – ذوب آهن – ساعت 18 – ورزشگاه آزادی تهران
شاهین بوشهر – مس سرچشمه – ساعت 16 – ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر
تراکتورسازی – استقلال – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
هفته بیست و چهارم: پنجشنبه 13/11/90
استقلال – پیروزی – ساعت 18 – ورزشگاه آزادی تهران
مس کرمان – سایپا – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان
صبای قم – مس سرچشمه – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
ذوب آهن – شاهین بوشهر – ساعت 30/15 – ورزشگاه فولادشهر اصفهان
جمعه 14/11/90
داماش گیلان – فولاد مبارکه – ساعت 30/15 – ورزشگاه عضدی رشت
نفت تهران – تراکتورسازی – ساعت 30/15 – ورزشگاه دستگردی تهران
فجر شهید سپاسی – راه آهن – ساعت 30/15 – ورزشگاه حافظیه شیراز
نفت آبادان – ملوان – ساعت 16 – ورزشگاه تختی آبادان
شهرداری تبریز – فولاد خوزستان – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
هفته بیست و پنجم: دوشنبه 17/11/90
مس سرچشمه – ذوب آهن – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان
سایپا – استقلال – ساعت 17 – ورزشگاه تختی تهران
سه شنبه 18/11/90
پیروزی – فجر شهید سپاسی – ساعت 17 – ورزشگاه آزادی تهران
شاهین بوشهر – شهرداری تبریز – ساعت 17 – ورزشگاه آزادی تهران
چهارشنبه 19/11/90
ملوان – نفت تهران – ساعت 30/15 – ورزشگاه تختی انزلی
سپاهان – مس کرمان – ساعت 30/15- ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
تراکتورسازی – نفت آبادان – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تهران
پنجشنبه 20/11/90
راه آهن – داماش گیلان – ساعت 30/15 – ورزشگاه اکباتان تهران
فولاد خوزستان – صبای قم – ساعت 16 – ورزشگاه تختی اهواز
هفته بیست و ششم: سه شنبه 25/11/90
استقلال – ملوان – ساعت 15/17 – ورزشگاه آزادی تهران
شهرداری تبریز – مس سرچشمه – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
فولاد مبارکه – سایپا – ساعت 30/15 – ورزشگاه فولاد شهر اصفهان
نفت تهران – ذوب آهن – ساعت 30/15 – ورزشگاه دستگردی تهران
نفت آبادان – راه آهن – ساعت 16 – ورزشگاه تختی آبادان
چهارشنبه 26/11/90
صبای قم – پیروزی – ساعت 30/15 – ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
داماش گیلان – شاهین – ساعت 30/15 – ورزشگاه عضدی رشت
فجر شهید سپاسی – فولاد خوزستان – ساعت 30/15 – ورزشگاه حافظیه شیراز
مس کرمان – تراکتورسازی – ساعت 30/15 – ورزشگاه باهنر کرمان