اجرائی کشوری

اطلاعیه کمیته پزشکی

یحیی تالاری مسؤول کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان اعلام کرد… یحیی تالاری مسؤول کمیته پزشکی هیأت فوتبال استان اعلام کرد؛با توجه به در پیش بودن ماه مبارک رمضان و اهمیت نحوه تغذیه و تمرین و فعالیت بدنی ورزشکاران در این ماه هیأت پزشکی ورزشی استان در نظر دارد یک دوره آموزش تحت عنوان ( تغذیه، تمرین و روزه داری ) را ویژه مربیان ورزشی و ورزشکاران در تاریخ هفتم مرداد ماه سالجاری راس ساعت 4 بعد از ظهر در پایگاه ورزش قهرمانی با همکاری گروه برنامه ریزی، تحقیقات و آموزش با شرایط زیر برگزار نماید.
شرایط :
– مدت دوره 4 ساعت آموزش خواهد بود
– حق شرکت در دوره 000/50 ریال بوده که می بایست به شماره حساب 0105999799008 بنام هیأت پزشکی ورزشی استان واریز گردد.
– ارائه معرفی نامه از سوی هیأت یا اداره مربوطه الزامی است
– به شرکت کنندگان دوره گواهی شرکت داده خواهد شد