بانوان

اسامی تیم های صعود کننده به مرحله بعدی مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان

به گزارش روابط عمومی هیأت فوتبال استان آذربایجان شرقی،اسامی تیم های صعود کننده به مرحله بعدی مسابقات لیگ فوتسال بانوان استان بدین ترتیب اعلام میشود:

ازگروه A تیم هلال احمر با ۱۲امتیازو تفاضل گل+۲۱بعنوان تیم اول _ تیم هیات فوتبال میانه با۹امتیاز و تفاضل گل +۹بعنوان تیم دوم _تیم زرین بال عجبشیر با۶امتیازو تفاضل گل_۳بعنوان تیم سوم گروه A به مرحله بعد راه یافتند.

از گروهB تیم شهرداری تبریز با۹امتیاز وتفاضل گل +۱۲_ماراویا مراغه با۶امتیازو تفاضل گل +۱۳به مرحله بعد راه یافتند

ازگروه Cتیم استاد شهریار تبریزبا۷امتیازوتفاضل گل +۲_تیم کوثرتبریزبا۵امتیازوتفاضل گل +۱بعنوان تیم دوم گروه و تیم مرند(الف)با۴امتیاز وتفاضل گل صفر بعنوان بهترین تیم سوم به مرحله بعد راه یافتند

بنابراین تیم اول گروه A:هلال احمرتبریز باتیم دوم گروهB:ماراویامراغه بازی خواهند کرد

تیم دوم گروه A:ستارگان میانه _ باتیم اول گروه B: شهرداری تبریزبازی خواهند کرد

تیم اول گروهC:استاد شهریار تبریز_باتیم دوم گروهD:مرند الف بازی خواهندکرد

تیم دوگروهC:کوثر تبریز_باتیم اول گروه D:زرین بال عجبشیربازی خواهند داشت