انضباطی

اخبار كميته انضباطي

كميته انضباطي فدراسيون فوتبال احکام و احضاریه های جديدي صادر كرد … جلسه رسیدگی به دعوی مطالبه وجه صابر میرقربانی به طرفیت باشگاه پاس همدان، روز سه شنبه مورخ ۲۳/۶/۸۹ جهت پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی احضار شد.

طبق گزارش نماینده مسابقه بین تیم های نفت تهران و استقلال از سری مسابقات لیگ برتر که در تاریخ ۱/۶/۸۹ در تهران برگزار شد تیم های نفت تهران و استقلال با ۳ دقیقه تاخیر وارد زمین مسابقه شدند که به مبلغ شش میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

جلسه رسیدگی به دعوی مطالبه وجه جمال حق شناس به طرفیت باشگاه شاهین بوشهر روز سه شنبه مورخ ۲۳/۶/۸۹ جهت پاره ای از توضیحات به کمیته انضباطی فرا خوانده شد.