اجرائی کشوری

احمد ابهران در پست جدید

طی حکمی از سوی محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز مدیر اجرایی جدید تیم تعیین شد… محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز طی حکمی احمد ابهران از داوران بین المللی فوتبال و باسابقه چندین ساله در تراکتور سازی تبریز به عنوان مدیر اجرایی تیم تعیین گردید.