اجرائی کشوری

ابراهیم میرزاپور در شهرداری تبریز

بازیکن لیگ برتری با حضور در هیات فوتبال استان رسما قرارداد فدراسیون فوتبال را امضا و به ثبت رساند… میرزا پور دروازبان فصل قبل پیکان قزوین بمدت یک فصل با تیم شهرداری تبریز قرارداد بست و رسما بازیکن تیم شهرداری تبریز شد.میرزاپورمتولد ۱۳۵۷ می باشد