جوانان

آیین نامه انظباطی مدارس فوتبال

آقای حاج علی داداشیان مسئول کمیته جوانان هیات فوتبال استان اعلام کرد … آقای حاج علی داداشیان مسئول کمیته جوانان هیات فوتبال استان اعلام کرد به منظور ساماندهی مدارس فوتبال جهت جلوگیری از سوء استفاده افراد فرصت طلب مفاد آیین نامه انظباطی مندرج اجرا خواهد شد.
ناظرین هیات فوتبال از لحاظ فنی و نحوه اداره کردن مدارس فوتبال بازدید و ضمن بررسی نواقص چنانچه مشکل خاصی بوده باشد گزارش خواهند کرد.
1-مرحله اول تذکر و در صورت تکرار توبیخ کتبی با درج در پرونده
2-مرحله دوم جریمه نقدی و محرومیت مدیر مدرسه
3-مرحله سوم ابطال مجوز مدرسه فوتبال

لازم به ذکر است سرپرستان و مربیان مدارس فوتبال چنانچه در مسابقه و تورنمنت های مختلف باعث بی نظمی شوند طبق آئین نامه انظباطی برخورد خواهد شد.