مربیان

آزمون مجدد مربیان درجه D

نظرزاده مسؤول کمیته آموزش مربیان هیأت فوتبال استان اعلام کرد: با توجه به این که نتایج آزمون قبلی در حد مطلوب نبوده است ، از نفراتی که نمره قبولی کسب نکرده اند و در آزمون فوق غایب بودن مجددا آزمون کتبی در تاریخ ۹۵/۵/۱۹ راس ساعت ۱۵:۰۰در محل هیأت فوتبال استان اخذ خواهد شد.

نظرزاده افزود: در ضمن افرادی که تا این تاریخ موفق به ثبت نام در آزمون نشده اند می توانند تا تاریخ ۹۵/۵/۱۶ با واریز مبلغ ۱۰۰/۰۰۰ ریال به شماره حساب ۰۱۰۹۲۶۰۷۵۰۰۰۶ بانک ملی واریز و فیش آن را به کمیته آموزش تحویل نمائید.

نفرات قبولی به شرح زیر می باشد:

-حمید خلیل وندی

مهرداد حسین پور

جواد آقاپور

ابراهیم آناهید

علی مرادی

مصطفی بوداغی

ایوب نیک خرد